Ryzyko zawodowe związane z zarażeniem COVID-1912 grudnia 2020

laborant w kombinezonie wlaboratorium pobiera probki

Pracodawcy będą musieli ocenić na nowo, czy środowisko pracy jest szkodliwe pod kątem czynników biologicznych. Zbadają, czy personel medyczny jest narażony na zakażenie koronawirusem pod kątem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

źródło: Politykazdrowotna.com

Minister Zdrowia skierował do ogłoszenia nowelę rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Nowe przepisy wdrożą:

  • dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, s. 54 z późn. zm.), zwaną dalej „dyrektywą 2019/1833”;
  • dyrektywę Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającą załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi oraz zmieniającą dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 (Dz. Urz. UE L 175 z 04.06.2020, str. 11), zwaną dalej „dyrektywą 2020/739”.

Chodzi o to, że pracodawcy zostali zobowiązani do oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, sporządzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych określonych:

a) w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

b) w pozostałym zakresie – do dnia 20 listopada 2021 r.;

2) środków i stopni hermetyczności ustalonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie § 12 i § 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.