Zapytaj eksperta1 kwietnia 2019

Na pytania Czytelników naszego magazynu nadesłane na adres redakcji odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Wysłałam świadectwo pracy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Niestety, nie wróciła do mnie zwrotka. Czekam na nią już przeszło miesiąc. Co mam zrobić w tej sytuacji? Czy istnieje skuteczny sposób na doręczenie świadectwa pracy?
Zgodnie z art. 97 § 1 k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Z § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy wynika z kolei, że pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika. Upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób (za pośrednictwem kuriera lub innego pracownika). Jeżeli pracodawca wysłał zatem świadectwo pracy niezwłocznie listem poleconym na adres pracownika znajdujący się w jego aktach osobowych i dołączył je do tych akt – to nawet pomimo braku „zwrotki” – uważa się, że wypełnił ciążący na nim obowiązek. Zdarza się bowiem, że pracownik celowo nie będzie odbierał tego dokumentu. Pracodawca nie odpowiada też w sytuacji, gdy pracownik zmienił adres i nie poinformował go o tym fakcie. Ewentualne roszczenie pracownika o naprawienie szkody z tytułu naruszenia art. 97 § 1 k.p. byłoby wówczas bezzasadne.

Zgodnie z prawem od 1 stycznia br. skrócił się okres przechowywania akt pracowniczych. Podobno, w związku z powyższym, wraz ze świadectwem pracy pracodawca musi przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Jakie?
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy.[1] Obecnie pracodawca na podstawie art. 946 k.p. – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – został zobligowany wydać pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informację o: (1) okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, (2) możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz (3) zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym okresie. Warto też wiedzieć, że okres przechowywania akt pracowniczych został skrócony z 50 do 10 lat. Informacje, o których mowa w omawianym przepisie mogą być wydane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.