Zapytaj eksperta28 maja 2018

shutterstock_259614479a

Na pytania Czytelników naszego miesięcznika nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmieniła się wysokość wynagrodzenia i wymiar etatu?
Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego ze zmianami określonymi w § 15-19 tego rozporządzenia. Z § 15 rozporządzenia wynika, że składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. W podstawie ekwiwalentu uwzględnia się także zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc oraz składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (§ 16 i 17 rozporządzenia). Z uwagi na istotę ekwiwalentu, który wypłaca się za niewykorzystany w całości lub w części urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 Kodeksu pracy), w przypadku zmiany w ostatnim miesiącu zatrudnienia wysokości i wymiaru, etatu ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia. Współczynnik ekwiwalentu, o którym mowa w § 18 i 19 rozporządzenia powinien odpowiadać wymiarowi czasu pracy obowiązującemu w ostatnim dniu zatrudnienia.

Czy na recepcie musi znajdować się numer telefonu lekarza?
W art. 96a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wymieniono dane, jakie powinny znaleźć się na recepcie odnośnie do osoby ją wystawiającej albo wystawiającej jej odpis. W przypadku lekarza należą do nich: imię lub imiona i nazwisko lekarza, kwalifikacje zawodowe, w tym posiadany tytuł zawodowy, numer telefonu do bezpośredniego kontaktu oraz podpis. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept lekarskich (dalej: rozporządzenie w sprawie recept), zgodnie z którym recepta w postaci papierowej może zostać zrealizowana pomimo braku numeru telefonu osoby ją wystawiającej. Osoba wydająca lek przyjmuje wówczas, że wystarczający jest numer telefonu zawarty w danych świadczeniodawcy (nadruk, pieczątka lub naklejka przymocowana do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty). Do realizacji recepty nie jest wymagany zatem numer osobistego telefonu do lekarza.

Przed ostatnie pół roku odbywałam staż technika, który niestety jestem zmuszona przerwać ze względów osobistych na okres 2 miesięcy. Powiedziano mi, że jeżeli to zrobię, to odbyta część stażu przepadnie. Czy obowiązujące przepisy rzeczywiście w ten sposób określają taką sytuację?
Obowiązujące przepisy prawa farmaceutycznego i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. z dnia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego nie przewidują konsekwencji w postaci utraty dotychczas odbytej praktyki (tzw. stażu) i konieczności rozpoczynania jej od początku z powodu zaistnienia przerwy w czasie jej trwania. Przerwa w odbywaniu praktyki, będzie natomiast wiązała się z koniecznością odpowiedniego jej przedłużenia, o czym mowa w § 3 ww. rozporządzenia. O ile zatem technik farmaceutyczny posiada udokumentowany dotychczas odbyty staż na podstawie umowy o pracę, ma prawo kontynuować praktykę z zaliczeniem tego okresu.