Zapytaj eksperta13 lutego 2018

Na pytania Czytelników naszego miesięcznika nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

Jako pracodawca finansuję pracownikom prywatną opiekę medyczną. Faktura z placówki medyczne określa trzy rodzaje usług:

  1. opieka medyczna w ramach medycyny pracy,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową,
  3. udzielanie świadczeń zdrowotnych dla rodzin.

Medycyna pracy finansowana jest w 100% przez pracodawcę, pozostałe świadczenia medyczne – w 40% (resztę, czyli 60% ponosi pracownik). Jakie będą skutki podatkowe na gruncie PIT? Czy u pracowników i osób współpracujących wystąpi z tego tytułu przychód?
Przekazane na rzecz pracowników, jak i osób współpracujących nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia (pozycja 2 i 3 z faktury, o której mowa w pytaniu) będą stanowić przychód ze stosunku pracy (dla pracowników) bądź z tzw. innych źródeł (dla osób współpracujących, które nie są pracownikami – stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o PIT). Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych* wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu. Pracodawca jest zobowiązany zatem doliczyć wartość świadczeń opłaconych za pracownika oraz członków jego rodziny (w części w jakiej je finansuje tj. w omawianym przypadku 40% wartości za jaką pracodawca nabył pakiet medyczny) do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu, a także obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Wyjątek dotyczy świadczeń medycyny pracy (pozycja 1 z faktury), które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT jako świadczenia BHP korzystają ze zwolnienia od podatku.

Czy można bez ryzyka zrealizować receptę ze zniżką w przypadku, gdy widniejący na niej numer telefonu jest nieczytelny?
Taka recepta może być zrealizowana ze zniżką. Z brzmienia §16 ust. 2 rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich wynika, że w przypadku, gdy na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy (w tym numer telefonu) osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych. Osoba wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza je w komunikacie elektronicznym przekazywanym do odpowiedniego wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na siedzibę apteki.

Piśmiennictwo:
* Por. uchwała NSA z dnia 25 maja 2010 r. sygn. akt II FPS 1/10, uchwała NSA z dnia 24 października 2011 r. sygn. akt II FPS 7/10.