Dermokonsultacje i inne usługi dodatkowe w aptece – podstawa prawna27 lutego 2018

Podstawowym celem każdej apteki jako placówki ochrony zdrowia jest świadczenie określonych usług farmaceutycznych. Ustawodawca przy tym w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w kontekście usług świadczonych w aptece posługuje się zwrotem „w szczególności”. Pojawia się zatem pytanie, czy w aptece poza wskazanymi w ustawie usługami mogą być świadczone jeszcze inne usługi, a jeśli tak, to jakie?

R E K L A M A
518x55-FP_MF_baner

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Katalog usług wykonywanych w aptece nie jest katalogiem zamkniętym. Czy i na jakich zasadach można zatem w aptece świadczyć usługę dermokonsultacji bądź np. dokonywać pomiaru ciśnienia krwi? W związku z kwestią prowadzenia w aptece dermokonsultacji oraz zakazem reklamy wypowiedział się lubuski WIF wydając w dniu 6 marca 2017 r. decyzję[1], w której zobowiązał aptekę do zaprzestania prowadzenia dermokonsultacji oraz nakazał udzielanie porad pacjentom wyłącznie przez osoby posiadające stosowne wykształcenie.

WIF ustalił, że w aptece ogólnodostępnej prowadzone są dermokonsultacje przez osoby, które nie posiadają wykształcenia farmaceutycznego. Kierownik apteki nie sprawdzał uprawnień zawodowych osób świadczących ww. usługi, co skutkowało brakiem dokonania wpisu w książce ewidencji personelu. WIF podkreślił, że w art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne ustawodawca jednoznacznie wskazał wymagania w zakresie świadczenia usług na rzecz pacjenta w aptece.

Kosmetyki dystrybuowane w aptece mają posiadać działanie terapeutyczne, a nie mają być przeznaczone do perfumowania lub upiększania. Przy wykonywaniu zaś w aptece czynności fachowych mogą być, stosownie do art. 90 ww. ustawy, zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach uprawnień zawodowych. W ocenie lubuskiego WIF termin dermokonsultacji jest formą porady – w tym przypadku świadczonej w aptece. Apteka jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne, do których należy również porada. Niemniej jednak w placówkach ochrony zdrowia porad mogą udzielać jedynie osoby legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym (farmaceutycznym). Wskazał również, że odbycie przez dermokonsultantów kursów nie uprawnia ich do udzielania porad w placówkach ochrony zdrowia – aptekach czy przychodniach lekarskich. W decyzji stwierdzono, że udzielanie porad w aptece przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego może wprowadzić pacjenta w błąd poprzez sugerowanie pacjentowi, że dermokonsultant jest profesjonalistą, która to sugestia może wynikać z tradycji aptekarstwa polskiego, w którym to osoba po studiach medycznych świadczy usługi doradcze w zakresie zdrowia. WIF podkreślił, że dermokonsultacji nie można zaliczyć do działań wchodzących w zakres pojęcia „ochrona zdrowia publicznego”, które to działania miałyby służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjenta. Służą one jedynie poprawie estetyki i samopoczucia pacjenta, a nie jego zdrowiu.

W ocenie WIF dermokonsultacje prowadzone w aptece miały ponadto na celu reklamowanie konkretnych produktów pod pozorem udzielania porad – konsultacji. Jedynymi zaś osobami w aptece, które posiadają kompetencje do udzielania fachowej porady są osoby z wykształceniem farmaceutycznym. Ponadto funkcja dermokonsultanta w aptece została wywołana wyłącznie na potrzeby wytworzenia zapotrzebowania u pacjenta w produkty, których nie potrzebuje.