Zapytaj eksperta12 września 2017

Na pytania Czytelników naszego miesięcznika nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

Czy od współfinansowanych (50%) przez pracodawcę kart Multisport nabytych dla pracowników pracodawca jest zawsze zobowiązany odprowadzać składki do ZUS plus PIT?
W przypadku składek ZUS, stosownie do §2 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią korzyści materialnej wynikającej z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającej na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Z przepisu tego wynika, że jeżeli np. regulamin wynagradzania przewiduje uprawnienie pracownika do nabycia karty Multisport po cenach niższych niż detaliczne, to nie powstaje obowiązek zapłaty składek ZUS. W przypadku zaś PIT, skutki podatkowe będą uzależnione od sposobu finansowania kart. Jeżeli pracodawca pokryje część kwoty ze środków firmowych (środków obrotowych), to będzie ona traktowana jako przychód podlegający opodatkowaniu. Natomiast jeśli zakup karty w całości sfinansowany jest ze środków ZFŚS, to wówczas wartość świadczenia do 380 zł jest dla pracownika wolna od PIT (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).*

Przypis:
* por. również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2012 r. o sygn. IPPB4/415-124/12-2/JK3

Czy za pracę na okres próbny należy wystawić pracownikowi osobne świadectwo pracy?
Zgodnie z art. 97 §1 k.p. pracodawca jest obowiązany, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Natomiast, jeżeli pracodawca nawiązuje z tym samym pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy (w tym na okres próbny), ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko jeżeli pracownik złoży o to wniosek (art. 97 §11 k.p.). Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.