Rozmowa rekrutacyjna – o co możemy zapytać kandydata?12 czerwca 2017

Przeprowadzając rozmowę rekrutacyjną, dążymy do uzyskania szczegółowej wiedzy na temat kandydata i jego predyspozycji do pracy. Określenie jego kompetencji to bardzo ważna kwestia przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy nie o wszystkie kwestie możemy pytać aplikanta.

R E K L A M A

autor: mgr farm. Maciej Karbowiak
specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym

Najczęściej stosowaną metodą poznania kandydata jest rozmowa kwalifikacyjna. Dla pracodawcy jest okazją do bliższego zapoznania się z kandydatami. W bezpośredniej rozmowie osoba rekrutująca może ustalić przede wszystkim, czy dana osoba spełnia oczekiwania pracodawcy, jest odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, czy pasuje do zespołu i czy ma rzeczywiście takie umiejętności i kompetencje, o których pisze w swoim CV i liście motywacyjnym. Rozmowa kwalifikacyjna to głównie pytania. Które mogą paść w jej trakcie, a których zadawać zgodnie z prawem nie wolno?

Jakie pytania możemy zadawać kandydatom do pracy?
Zgodnie z art. 22 par. 1 k.p. pracodawca ma do dyspozycji niewielką gamę pytań tzw. osobistych, które może zadać w czasie rekrutacji. Na rozmowie kwalifikacyjnej mogą paść pytania o:

 • imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Oczywiście wiemy, że pracodawców interesują także inne zagadnienia dotyczące aplikanta.

Jakich pytań nie możemy zadawać kandydatom?
Niestety większość kandydatów spotkało się z pytaniami, których przyszłym pracodawcom absolutnie zadawać nie można, gdyż wykraczają poza dopuszczalne prawem ramy, co może zostać uznane za dyskryminację i naruszenie dóbr osobistych. Musimy także pamiętać, że Kodeks Pracy nie jest jedynym dokumentem zabezpieczającym prawa kandydata. Ochronę danych osobowych gwarantuje także art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i przede wszystkim Konstytucja, zgodnie z którą każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym i nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (art. 47 i 51 ust. 1 Konstytucji RP). Dodatkowo w art. 18 KP zapisano, że pracownicy podczas rekrutacji muszą być traktowani równo. Nie może istnieć dyskryminacja ze względu na:

 • płeć,
 • wiek,
 • niepełnosprawność,
 • rasę,
 • religię,
 • narodowość,
 • orientację seksualną,
 • przynależność związkową,
 • przekonania polityczne,
 • pochodzenie etniczne,
 • wyznanie.