Realizacja recept na leki złożone zawierające substancje psychotropowe grupy IV-P19 lipca 2016

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej 7.04.2016 r.[1] opublikowało „Komunikat w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań oraz warunków wydawania z aptek leków złożonych o kategorii dostępności „Rp” zawierających substancje kontrolowane, np. fenobarbitalum[2]”.

W komunikacie MZ podkreślono ponadto, że przedstawione w nim stanowisko Ministra Zdrowia cyt.: „ma swoje konsekwencje również dla obrotu hurtowego lekami złożonymi zawierającymi w swoim składzie środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grup III-P i IV-P, takimi jak Milocardin i Bellergot, w zakresie właściwego sposobu ich przechowywania i transportu oraz gromadzenia i przekazywania danych o obrocie substancjami kontrolowanymi. Dla obrotu hurtowego właściwe są przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi (Dz.U. Nr 288, poz. 1698)”[5]. Niektóre Okręgowe Izby Aptekarskie na swoich stronach internetowych zamieściły do wiadomości kierowników aptek treść komunikatu MZ w formie odesłania do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia bądź streszczenia jego najważniejszych fragmentów[6].

Przypisy:
1. Komunikat MZ z dnia 1 kwietnia 2016 r.
2. W komunikacie MZ wyszczególniono dwa leki zawierające fenobarbitalum, tj. Milocardin i Bellergot, jednak komunikat dotyczy de facto szerszego zagadnienia, tj. leków złożonych zawierających także inne substancje kontrolowane.
3. Źródło: http://www.mz.gov.pl/_pdf_view?_bid=1&_pid=22290.
4. Oraz leków innych grup wymienionych w rozporządzeniu w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych.
5. Obecnie trwają prace legislacyjne nad nowym rozporządzeniem w tym zakresie.
6. Np. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Kielcach i Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska.