Realizacja recept na leki złożone zawierające substancje psychotropowe grupy IV-P19 lipca 2016

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej 7.04.2016 r.[1] opublikowało „Komunikat w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań oraz warunków wydawania z aptek leków złożonych o kategorii dostępności „Rp” zawierających substancje kontrolowane, np. fenobarbitalum[2]”.

W związku z powyższym szczegółowe warunki wystawiania recept określone w rozporządzeniu w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych będą obowiązujące dla wszystkich preparatów zawierających substancje psychotropowe grupy IV-P[4], w tym leków złożonych.

Recepty na leki zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 wystawiane są, podobnie jak recepty na inne leki, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62), z tym zastrzeżeniem, iż tego rodzaju recepta, stosownie do § 6 rozporządzenia w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych, zawiera dodatkowo sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki. Ponadto przepis wskazuje, iż na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych z apteki na podstawie recept innych niż specjalnie oznakowane albo zapotrzebowań mogą być wydawane preparaty zawierające substancje psychotropowe grup III-P i IV-P.

Odnosząc się do wątpliwości powstałych w związku ze sposobem realizacji recept na leki zawierające substancje psychotropowe z grupy IV-P, w komunikacie wskazano, iż w przypadku, kiedy na recepcie zostanie przepisany lek złożony zawierający w swoim składzie substancję psychotropową z grupy IV-P, oraz inne leki, taka recepta będzie wystawiona nieprawidłowo w zakresie leków zawierających substancję psychotropową z grupy IV-P, gdyż nie będzie spełniała przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych. Stanowi on, że na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych. Natomiast przepisanie na recepcie leku zawierającego substancję psychotropową z grupy IV-P wraz z innymi lekami nie będzie stanowić przesłanki do odmowy realizacji recepty w zakresie pozostałych leków prawidłowo przepisanych na tej recepcie, w tym z uwzględnieniem refundacji tych leków, jeżeli dotyczy. Oznacza to, iż możliwa jest zniżkowa realizacja recepty bez leku zawierającego substancję psychotropową (nie tylko z fenobarbitalem, ale też innych z grup II N, III-P i IV-P).