Fundusz w aptece2 lutego 2016

W interesie kierowników aptek leży szczegółowe zapoznanie się z uprawnieniami, jakie przysługują im w związku z przeprowadzanymi przez NFZ kontrolami. Świadomość w tym zakresie pozwoli uniknąć możliwych efektów takiej kontroli np. obowiązku zwrotu refundacji.

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Na wstępie należy zaznaczyć, że stosownie do art. 43 u.r.l. w zw. z § 28 r.r.l. do celów kontroli przez NFZ recepty muszą być przechowywane w aptece wraz z otaksowaniem przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym: nastąpiła refundacja – w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne (dalej: leki); zostały realizowane – w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. Przykładowo zatem, jeżeli refundacja nastąpiła 30 września 2013 r., to apteka zobowiązana jest przechowywać recepty do końca 2018 r.

Z powyższego przepisu wynika też, że jeżeli NFZ rozpocząłby kontrolę np. 25 stycznia 2016 r., to uprawniony jest do weryfikacji recept i dokumentacji (związanej np. z realizacją umowy z hurtownią farmaceutyczną) jeszcze z 2011 roku, a więc do 5 lat wstecz.

Zakres kontroli
Zakres kontroli skorelowany jest z nałożonymi na aptekę obowiązkami. Jak wskazuje art. 43 u.r.l., apteka ma m.in. obowiązek:

  • gromadzić i przekazywać NFZ rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania informacje zawarte w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki,
  • udostępniać do kontroli dokumentację, którą apteka jest obowiązana prowadzić w związku z realizacją umowy z NFZ i udzielać wyjaśnień w zakresie związanym z realizacją recept podlegających refundacji (ową dokumentacją będzie np. ewidencja personelu zatrudnionego w aptece czy też dokumenty wytworzone na okoliczność transakcji zakupu leków lub surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych),
  • udostępnić do kontroli, w terminie określonym przez NFZ, informacje o treści każdej umowy, w tym także uzgodnienia dokonanego w jakiejkolwiek formie, pomiędzy apteką a hurtownią farmaceutyczną, których celem jest nabycie leków.

Zgodnie z art. 47 u.r.l. apteka jest obowiązana udostępnić, na żądanie NFZ, do kontroli recepty wraz z ich otaksowaniem i przekazać niezbędne dane, tj. o obrocie lekami wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną, a także dokumentację, którą apteka jest zobowiązana prowadzić i posiadać na podstawie odrębnych przepisów.