Zapytaj eksperta21 stycznia 2016

Na pytania Czytelników naszego miesięcznika, nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl, odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

Czy przepisy dopuszczają możliwość udzielenia pracownikowi dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego poza standardowym okresem wynikającym z Kodeksu pracy?
Z uwagi na charakter przepisów prawa pracy (wyznaczających minimalny zakres ochrony dla pracownika) należy uznać, że pracodawca ma możliwość udzielić pracownikowi dodatkowego urlopu wypoczynkowego, tj. w wymiarze wyższym niż określony w art. 154 k.p. i nast. Zgodnie bowiem z art. 9 § 2 k.p. postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Pracownik przebywający na dodatkowym urlopie wypoczynkowym zachowuje prawo do wynagrodzenia i świadczeń, które przysługiwałyby mu w czasie korzystania z urlopu w zwyczajnym wymiarze.

Które z dokumentów personalnych (np. umowy, zmiany warunków, wypowiedzenia, orzeczenia lekarskie) należy zgodnie z prawem obowiązkowo archiwizować w formie papierowej, a które mogą być przechowywane w wersji elektronicznej?
Zgodnie z art. 94 k.p. do obowiązków pracodawcy należy m.in. prowadzenie i przechowywanie, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. W tym kontekście zastosowanie ma również rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (dalej: r.p.p.d.). Z ww. przepisów wynika, iż dokumentację pracowniczą należy sporządzać i przechowywać w formie pisemnej (np. umowa o pracę lub zmiana jej warunków – art. 29 k.p. w zw. z § 6 r.p.p.d., wypowiedzenie umowy o pracę – art. 30 k.p. w zw. Z § 6 r.p.p.d.). Pracodawca, nawet, gdy zdecyduje się posiadać wersję elektroniczną dokumentacji pracowniczej, to nadal będzie zobowiązany wytwarzać, archiwizować i przechowywać dokumenty w formie papierowej pod rygorem uiszczenia kary grzywny w przypadku kontroli.