Zapytaj eksperta30 grudnia 2015

Na pytania Czytelników naszego miesięcznika, nadesłane do redakcji za pośrednictwem strony www.farmacjapraktyczna.pl, odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

Zastanawiam się nad przejściem z pełnego etatu na 3/4. Aktualnie jestem zatrudniona na czas nieokreślony. W jaki sposób mogę tego dokonać formalno-prawnie?
Zmniejszenie wymiaru czasu pracy jest możliwe w oparciu o art. 292 § 2 k.p., zgodnie z którym pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. W przypadku nieuwzględnienia wniosku pracownika pomimo obiektywnych możliwości ze strony pracodawcy, pracownikowi przysługuje roszczenie do sądu pracy o zmianę umowy w części dotyczącej wymiaru czasu pracy. Warto nadmienić przy tym, że art. 942 k.p. zobowiązuje pracodawców do informowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Jestem w ciąży i przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. W pracy zatrudniona jestem na umowę o pracę na czas nieokreślony, ale na mocy tzw. porozumienia zmieniającego mam przez kilka miesięcy pracować na pół etatu. Czy mogę wrócić za jakiś czas na cały etat w tej sytuacji (tj. formalnie, bo wciąż będę na L4)?
Porozumienie zmieniające, na mocy którego nastąpiła zmiana wymiaru Pani czasu pracy, jest wygodną i prostą formą modyfikacji warunków zatrudnienia. Podstawę do jego zawarcia stanowi – w drodze odesłania – art. 3531 k.c. Wymaga ono dla swej skuteczności konkretnego wskazania, które warunki umowy o pracę zostaną zmienione, ponadto musi zawierać zgodne oświadczenie woli stron, co do ich zmiany, przy czym zgoda może być wyrażona także w sposób dorozumiany. W Pani przypadku nastąpiła czasowa zmiana warunków umowy podstawowej, tj. wymiaru czasu pracy z pełnego na niepełny. Po upływie oznaczonego w porozumieniu zmieniającym okresu, w którym praca wykonywana będzie na pół etatu, nastąpi automatyczny powrót do warunków określonych w umowie podstawowej. Nie zachodzi potrzeba zawierania kolejnego porozumienia zmieniającego w tym zakresie, ani składania dodatkowych wniosków bądź oświadczeń. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie stanowi przeszkody do powrotu do świadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, gdyż wystarczającym warunkiem jest jedynie upływ terminu określonego w porozumieniu zmieniającym.