Pacjent z kartą EKUZ – zasady postępowania15 grudnia 2015

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która stanowi dowód poświadczający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (przez obywatela polskiego) lub zagranicznym odpowiedniku NFZ (przez obcokrajowca). O czym powinien pamiętać farmaceuta, gdy w aptece pojawia się pacjent wyposażony w taki dokument?

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego[1] na podstawie EKUZ osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA[2]) przysługują wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu i zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie. EKUZ jest wystawiana w języku właściwym dla kraju, z którego pochodzi pacjent.

Co istotne, bez względu na kraj, z którego pochodzi posiadacz EKUZ, obowiązują go te same zasady, co obywatela naszego kraju, tj. w zakresie wydawania leku i odpłatności za nie, czyli zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich. Oznacza to równe traktowanie takiej osoby zarówno przez lekarza, który jest uprawniony do przepisania pacjentowi wszystkich leków, które mógłby przepisać obywatelowi polskiemu, jak i przez farmaceutę, który będzie zobowiązany do realizacji recepty wystawionej w ten sposób. Natomiast recepty wystawione obcokrajowcowi w innych państwach niż Polska mogą być realizowane tylko za pełną odpłatnością.

EKUZ nie daje jednak żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest uzyskanie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie członkowskim UE bądź EFTA.

Elementy wyróżniające receptę dla obcokrajowca
Na co farmaceuta powinien zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chodzi o receptę wystawioną obcokrajowcowi? Zasadniczo na trzy elementy:

  • W polu „Pacjent” musi być umieszczony numer identyfikacyjny znajdujący się na EKUZ w polu nr 8.
  • W miejscu „PESEL” ma się znajdować numer paszportu (preferowany) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta.
  • W polu „Oddział NFZ” musi się znajdować symbol państwa, w którym znajduje się odpowiednik polskiego NFZ. Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich zawiera wykaz wszystkich 31 symboli krajów członkowskich UE/EFTA (np. dla Hiszpanii – ES, dla Wielkiej Brytanii – GB).