Wieś umiera z powodu chorób kardiologicznych, miasto – na raka27 sierpnia 2015

Na choroby układu krążenia i układu oddechowego częściej umierają mieszkańcy wsi. Oni również częściej ulegają wypadkom, urazom i zatruciom. Wśród ludności miejskiej natomiast występuje większa umieralność z powodu chorób nowotworowych oraz chorób układu trawiennego – wynika z opracowania GUS.

źródło: GUS

W 2013 r. najwyższy poziom umieralności z powodu chorób układu krążenia notowano w województwie świętokrzyskim i śląskim, gdzie na 100 tys. osób zanotowano ponad 500 zgonów z powodu tych chorób. Wskaźnik ten jest zatem o ok. 30% większy niż w województwie podlaskim, w którym notowano najniższy poziom umieralności (392). Na terenach wiejskich wszystkich województw natężenie zgonów w następstwie chorób układu krążenia, było wyższe niż w miastach. W województwie śląskim różnica ta była najmniejsza i wynosiła 36 osób (na 100 tys. ludności), podczas gdy największa w województwie świętokrzyskim – ponad 160 osób.

Najbardziej zagrożonymi pod względem natężenia zgonów z powodu nowotworów były województwa leżące w północno-zachodniej części Polski i województwo śląskie. W rejonach tych, na każde 100 tys. ludności zmarło ponad 270 osób. Najniższy poziom umieralności odnotowano w województwie podkarpackim (213 osoby). Zgony, których przyczyną były choroby nowotworowe, nieco częściej rejestrowano w miastach. W województwie wielkopolskim przewaga ta była największa i sięgała rzędu 11%. Z kolei w województwie świętokrzyskim wskaźnik ten był wyższy na wsi o 5%.

Śmiertelnym wypadkom najczęściej ulegali mieszkańcy województwa łódzkiego i mazowieckiego. W województwach tych na 100 tys. ludności. zmarło ponad 66 osób. W województwie o najmniejszym natężeniu zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn – opolskim – wartość tego współczynnika była równa 47. W 2013 r. we wszystkich województwach poziom umieralności z powodu wypadków, urazów i zatruć był wyższy na wsi. Największe dysproporcje zaobserwowano w województwie mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie liczba zgonów na wsi była o ponad 20 większa niż w miastach.

Najniższy poziom umieralności z powodu chorób układu oddechowego występował w województwie podkarpackim – 37 zgonów na 100 tys. osób. Najwyższą natomiast umieralność odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie na każde 100 tys. ludności zmarło średnio 79 osób. W 2013 r. natężenie zgonów spowodowane chorobami układu oddechowego było we wszystkich województwach nieco wyższe na wsi niż w miastach. Maksymalne różnice notowano w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (ponad 20 zgonów na 100 tys. ludności).

Największe natężenie zgonów z powodu chorób układu trawiennego zaobserwowano w województwie łódzkim i śląskim: odpowiednio 56 i 52 zgony na 100 tys. osób. Najkorzystniej wyglądała sytuacja w województwie podkarpackim, gdzie na każde 100 tys. ludności zmarły w następstwie chorób układu trawiennego 32 osoby. W większości województw częstość występowania zgonów z powodu chorób układu trawiennego była taka sama w miastach, jak i na wsi. Jedynie w województwie śląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim współczynnik zgonów dla miast był wyższy od analogicznego dla wsi o ok. 30%.