Rządowy program Karta Dużej Rodziny nie obejmie aptek26 czerwca 2015

W ramach Karty Dużej Rodziny nie zostały zawarte umowy z aptekami i nie planuje się takich zawierać – informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, odpowiadając na apel Naczelnej Rady Aptekarskiej.

źródło: NIA

„Karta Dużej Rodziny jest instrumentem polityki rodzinnej zapewniającym członkom rodzin wielodzietnych korzystniejszy od ogólnie obowiązującego dostęp do towarów, usług lub innych form działalności. Do rządowej inicjatywy dla rodzin wielodzietnych, z wyjątkiem aptek, mogą przystępować instytucje publiczne oraz podmioty komercyjne, których towary lub usługi nie są sprzeczne z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku” – stwierdza MPiPS. Resort podkreśla, że mimo licznych zgłoszeń oraz apeli aptek, z żadną z nich nie została podpisana umowa ws. przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych na podstawie Karty Dużej Rodziny. „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej świadome jest, iż w świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe uczestnictwo aptek w inicjatywie Karta Dużej Rodziny, ponieważ wiąże się to z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zachęcenie do skorzystania z ich usług. Działania te, według Ministerstwa Zdrowia, do którego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się o wydanie opinii dotyczącej zawierania z aptekami umów, mogą mieć znamiona prawnie zakazanej reklamy. Również w opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego udział aptek w inicjatywie Karta Dużej Rodziny łączy się z działaniami promocyjnymi na ich rzecz, co stanowi naruszenie art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne” – głosi pismo resortu.