Jest projekt nowej listy refundacyjnej22 czerwca 2015

Resort zdrowia opublikował projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wejdzie w życie 1 lipca br.

źródło: MZ

W porównaniu do XXI obwieszczenia, obowiązującego od 1 maja, projekt XXII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

LISTA APTECZNA
Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 79 nowych produktów, w tym ikatybant (1 kod EAN) dostępny za odpłatnością ryczałtową w leczeniu ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1. Lek stanowi kolejną opcję terapeutyczną dla tych chorych.

Do obwieszczenia dodano też adrenalinę (1 kod EAN) w formie ampułkostrzykawki refundowany w leczeniu doraźnym w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej, z poziomem odpłatności 50%.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania tych decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres w nowym obwieszczeniu nie znajdzie się 38 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

W porównaniu z XXI obwieszczeniem dla 269 produktów (271 pozycji obwieszczenia) zmaleje dopłata pacjenta – od 196,02 zł do 1 gr, a dla 367 produktów (425 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 193,98 zł. Dla 606 produktów (689 pozycji obwieszczenia) zmaleją ceny detaliczne brutto – od 201,68 zł do 1 gr, a dla 23 produktów (25 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 5,31 zł.

PROGRAMY LEKOWE i CHEMIOTERAPIA
W ramach programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej” (ICD-10 L 40.0) refundacją zostanie objęty lek zawierający infliksymab (1 kod EAN), który będzie stanowić kolejną – obok ustekinumabu, adalimumabu i etanerceptu – opcję terapeutyczną w programie. Infliksymab będzie można zastosować w terapii zarówno ciężkiej (PASI>18), jak i umiarkowanej (PASI>10) postaci łuszczycy plackowatej.

Zmieniono kategorię dostępności refundacyjnej dla leków zawierających bendamustynę (4 kody EAN) stosowanych w ramach programu lekowego „Leczenie chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab”. Od 1 lipca bendamustyna we wszystkich refundowanych wskazaniach będzie finansowana ze środków publicznych w katalogu chemioterapii.

Rozszerzono także zakres wskazań refundacją dla bendamustyny o wskazania:

  • chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu (C82.0, C82.1, C82.7, C83.0, C83.1, C83.2, C83.8, C83.9, C85.7, C85.9, C88.0) oraz chłoniaki z komórek płaszcza (C83.1, C85.7) – leczenie I linii w przypadku istnienia przeciwwskazań do podawania schematów leczniczych zawierających antracykliny
  • chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu (C82.0, C82.1, C82.7, C83.0, C83.1, C83.2, C83.8, C83.9, C85.7, C85.9, C88.0) oraz chłoniaki z komórek płaszcza (C83.1, C85.7) – wznowa lub progresja choroby po upływie 6 miesięcy od zakończenia leczenia poprzedniej linii
  • chłoniaki z obwodowych komórek T (C84.2, C84.4, C84.5) – oporność lub wznowa po leczeniu I linii.

Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające filgrastym (4 kody EAN) i immunoglobulinę ludzką (1 kod EAN).