Stażysta w aptece26 kwietnia 2015

Rozważając zatrudnienie stażysty w aptece, warto przede wszystkim pamiętać, że kształcenie innych kształci również nas samych. Bycie wzorem dla młodych farmaceutów to oczywisty powód do dumy, ale również duża odpowiedzialność.

dr n. farm. Nicolas Obeid
Pharmacon Pharmaceutical Consulting

Nadeszły lepsze czasy dla młodych adeptów farmacji. Znalezienie placówki przyjmującej stażystę, który ukończył studia z tytułem magistra, ale nie nabył prawa wykonywania zawodu, nie nastręcza już tylu problemów. Zniknęły zapisy w umowach o pracę, które zobowiązywały stażystę do przepracowania po zakończeniu stażu określonych lat w danej aptece. Nie ma też swobodnej interpretacji czasu trwania stażu, który niejednokrotnie bywał wydłużany do 13 miesięcy, jeżeli stażysta decydował się na urlop wypoczynkowy.

W obecnych czasach młodzi adepci farmacji mają znacznie bardziej komfortową sytuację startu w zawodzie, ponieważ staż został włączony do czasu studiów i skrócony z 12 do 6 miesięcy. Przebieg i warunki jego odbywania są uregulowane w myśl przepisów zawartych w art. 2b ust. 1 pkt 1 oraz art. 2c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich Dz. U. Nr 41, poz. 179 z późn. zm.). Nie ulega wątpliwości, że apteka mająca przyjąć studentów na staż powinna spełniać odpowiednie wymogi i kryteria, aby we właściwy i zgodny z przepisami sposób zapoznać stażystę z praktycznymi aspektami pracy:

  • Konieczna jest w tym przypadku pozytywna opinia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz okręgowej rady aptekarskiej.
  • Apteka powinna być placówką o pełnym zakresie czynności, aby udostępnić stażyście sporządzanie leków recepturowych, aptecznych.
  • W aptece przyjmującej stażystów obowiązkowy jest obrót środkami odurzającymi, silnie działającymi i psychotropowymi.
  • Farmaceuta, który ma być opiekunem stażysty, musi posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku magistra farmacji lub posiadać specjalizację z farmacji aptecznej lub szpitalnej.
  • Opiekun zaznajamia praktykanta na początku praktyki z jej planem, zakresem oraz sposobem wykonywania zadań na wyznaczonych stanowiskach.
  • Opiekun wskazuje, jak powinna wyglądać praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w aptece, w tym komunikacja interpersonalna. Powinien przedstawić prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty (stosowanie zasad kodeksu etyki zawodowej, przepisy prawa pracy, przepisy dotyczące prowadzenia apteki, wykonywania zawodu farmaceuty, zasady BHP itd.).