Zmienić system ustawicznego szkolenia farmaceutów!4 lutego 2015

Farmaceuci mają obowiązek podnoszenia kwalifikacji, co wynika z art. 89e ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Przepis ten stanowi, że farmaceuci zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych zobowiązani są do rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w ciągłych szkoleniach, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

autor: dr n. farm. Marek Jędrzejczak
Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Przepisy zawarte w ustawie – Prawo farmaceutyczne oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych obowiązują w tej postaci od 10 lat. Treścią i kompetencjami danymi tzw. jednostkom akredytowanym odbiegają jednak od podobnych regulacji dotyczących innych zawodów medycznych.

Kompetencja do prowadzenia doskonalenia zawodowego jest charakterystyczna dla samorządów zawodów zaufania publicznego, np. lekarzy, pielęgniarek i położnych, adwokatów i radców prawnych. Naczelna Rada Aptekarska wnosi od kilku lat o pilną zmianę art. 89 ustawy – Prawo farmaceutyczne i nadanie mu brzmienia, które ciągłe szkolenia farmaceutów powierzy kompetencji samorządu zawodowego, natomiast szkolenia w zakresie specjalizacji pozostawi jednostkom akredytowanym, czyli uniwersyteckim wydziałom farmaceutycznym. Samorząd zawodowy aptekarzy, zobowiązany ustawowo do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, tak jak pozostałe samorządy zawodów medycznych, musi mieć prawo do przeprowadzania szkoleń w szerokim zakresie form i decydowania o ich zawartości merytorycznej. Kursy, konferencje, posiedzenia naukowo-szkoleniowe i inne formy ciągłego kształcenia organizowane we współpracy z uczelniami, ośrodkami badawczymi i towarzystwami naukowymi powinny pozostawać w gestii samorządu zawodowego farmaceutów. Ponadto punktacja uczestnictwa w poszczególnych formach edukacyjnych, zdaniem samorządu, nie powinna być zróżnicowana na tzw. punkty twarde z zaliczeniem i miękkie bez zaliczenia. Dotychczasowy sposób oceniania dotyczy tylko farmaceutów i nie jest stosowany w kształceniu ciągłym w innych zawodach medycznych. Według aptekarzy nie znajduje on uzasadnienia.