Jak utrzymać płynność finansową?2 listopada 2014

Postawione w tytule pytanie to problem, który spędza sen z powiek wszystkim właścicielom firm, nie tylko działającym w branży aptecznej.

Utrzymywanie lub utrata płynności finansowej to kluczowe elementy do oceny sytuacji każdej firmy, ale i komfort lub dyskomfort pracy – zarówno menedżera/kierownika, jak i całego zespołu. Może się zdarzyć, że apteka krótkotrwale traci zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Taka sytuacja ma często miejsce właśnie w sezonie letnim, charakteryzującym się spadkiem obrotów. Mówimy wtedy o utracie płynności finansowej i mamy tutaj na myśli chwilową, krótkookresową niezdolność do regulowania (spłacania) przez aptekę najpilniejszych zobowiązań (krótkoterminowych) lub ogólnie krótkookresową niezdolność do regulowania wszelkich zobowiązań na czas. W skrajnych przypadkach może się ona przekształcić w niewypłacalność, czyli niezdolność do regulowania wszystkich zobowiązań bez względu na ich wymagalność.

Oczywiście w teorii dysponujemy sporą ilością narzędzi analitycznych wykorzystywanych w diagnostyce czy analizie finansowej oraz analizie wskaźnikowej, które umożliwią nam ocenę płynności finansowej naszej firmy. Tylko dla ścisłości przypomnę, że dla dokładnej i szczegółowej analizy finansowej powinniśmy posługiwać się zarówno wskaźnikami statystycznymi (wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej), dynamicznymi (zestawienia wartości przepływów pieniężnych), jak i wydajności gotówkowej (mam nadzieję, że w tym zakresie możecie Państwo liczyć na wsparcie Waszych księgowych). Wskaźniki finansowe mają trzy podstawowe i obiektywne cechy: mierzalność, interpretowalność, porównywalność. Skupmy się na naszej subiektywnej ocenie sytuacji i możliwościach doraźnego i szybkiego przeciwdziałania sytuacji utraty płynności.

Przykład:
Przyjmijmy, że zarządzamy rentowną apteką, która boryka się z problemem terminowego realizowania należności względem kontrahentów – czy apteka nie ma płynności finansowej? Czy ją utraciła trwale, czy tylko okresowo? Czy problem jest poważny i dlaczego doszło do takiej sytuacji? Problem jest doskonale znany praktykom. Załóżmy, że nasza placówka jest apteką tradycyjną, prowadzoną przez doświadczonego magistra farmacji, zapewniającą pełną dostępność asortymentową, zarówno w zakresie leków Rx, jak i preparatów do sprzedaży odręcznej. Dlatego też pracuje na dużym magazynie (2 x średnie obroty miesięczne w cenach zakupu netto), dostawy realizowane są od kilku podmiotów na zasadzie kredytu kupieckiego z terminami płatności od 3 dni (gotówka) do 30 dni. Wchodzimy w sezon letni, charakteryzujący się trendem spadkowym w przypadku naszej apteki ze względu na realizowane obroty. Mniejsze przychody ze sprzedaży to mniejsza ilość środków finansowych – ten stan rzeczy mogliśmy przewidzieć już znacznie wcześniej, gdyż jest to trend cykliczny.