BCC: Zawód technika farmaceutycznego powinien pozostać28 czerwca 2014

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie z 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Na wniosek ministra zdrowia rozporządzenie przewiduje wygaszanie w roku szkolnym 2016/2017 kształcenia w zawodzie m.in. technik farmaceutyczny, prowadzonego przez szkoły policealne. W ocenie BCC arbitralne pozbawienie dostępu do tego zawodu pozostaje w sprzeczności z prowadzoną konsekwentnie przez rząd polityką deregulacji zawodów.

źródło: BCC

Słabością tego projektu jest brak, w treści uzasadnienia, jasno sformułowanego celu tej regulacji. Brakuje propozycji rozwiązań alternatywnych, dotyczących kształcenia i dokształcania techników farmaceutycznych na wyższym poziomie uniwersyteckim. Zdaniem przedsiębiorców, firm członkowskich BCC z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, taka regulacja powinna być poprzedzona rzetelnie przeprowadzoną analizą rynku pracy i oceną skutków ekonomicznych dla branż: farmaceutycznej, kosmetycznej oraz żywności i żywienia.

Dostępne raporty MPiPS nie wskazują, że jest to zawód „nadwyżkowy”. Wnioskodawcy nie uwzględniają faktu, że technicy farmaceutyczni pracują nie tylko w ogólnodostępnych aptekach, ale także w aptekach szpitalnych i innych podmiotach leczniczych wykonujących stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym oraz związanym z żywieniem i żywnością (suplementy diety), a także kosmetycznym.

Obecny program kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego, oparty na założeniach reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce, stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki kształcenia kadr medycznych, która określa ich miejsce i zadania w systemie ochrony zdrowia. Ustawa Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. wskazuje zakres czynności, do wykonywania których w aptece uprawnieni są technicy farmaceutyczni. Niestety, brakuje regulacji prawnych nakładających na tę grupę zawodową obowiązek ustawicznego kształcenia oraz procedur dotyczących odpowiedzialności zawodowej.