Zgadnij, jaka to mieszanka? Edycja styczniowo-lutowa11 kwietnia 2014

Zapraszamy do udziału w konkursie. Zgadnij, jaka to mieszanka i wygraj jedną z 50 nagród!

Aby wziąć udział, wyślij e-mail z odpowiedzią na adres:

mieszankiapteczne@farmacjapraktyczna.pl

 

Regulamin konkursu „Zgadnij, jaka to mieszanka?” skierowanego do Farmaceutów

  I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „Zgadnij jaka to mieszanka?”.
 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów (dalej: Uczestnicy). W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą  w Lublinie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie,  oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez wysłanie maila na adres: mieszankiapteczne@farmacjapraktyczna.pl.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

  II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 10.02.2014 i trwa do 07.03.2014. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.03.2014.

  III. Uczestnictwo w konkursie Warunkiem udziału w konkursie jest: 1)            udzielenie prawidłowej odpowiedzi drogą mailową poprzez stronę www.farmacjapraktyczna.pl, 2)            podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adres e-mail.   IV. Zasady konkursu

 1. Informacje o zasadach konkursu oraz pytanie konkursowe zostaną umieszczone w styczniowo-lutowym numerze czasopisma „Farmacja Praktyczna” oraz na stronie www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce KONKURSY.
 2. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe dotyczące produktu z linii Mieszanek Aptecznych.
 3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wejść na stronę www.farmacjapraktyczna.pl , za pośrednictwem której wysyła odpowiedź na postawione pytanie w konkursie.
 4. Przy wyborze zwycięzcy decyduje data otrzymania przez Organizatora prawidłowej odpowiedzi na pytanie, wysłanej na adres mailowy podany na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 5. Nagrody przyznane zostaną 50 osobom, które poprawnie odpowiedzą drogą mailową na adres Organizatora jako pierwsze.
 6. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie maile otrzymane do dnia 07.03.2014 włącznie. Maile z odpowiedziami, które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.
 7. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Dodatkowo, laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo  w ciągu 10 dni  od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Wysłanie odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl.

V. Nagrody w konkursie

 1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
 2. Organizator przewidział 50 jednakowych nagród. Nagrodami są: etui na telefon z logotypem „Mieszanki Apteczne” o wartości do 40 zł brutto.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt.  2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora do dnia 21.03.2014 za pośrednictwem firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora, z tytułem „reklamacja do konkursu pt.: Zgadnij jaka to mieszanka?”, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie www.farmacjapraktyczna.pl.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny,  adres e-mail Uczestnika, podany przy rejestracji na stronie www.farmacjapraktyczna.pl, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres korespondencyjny podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 7. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
 8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
 9. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu komputerowego, operatorów sieci internet oraz firmy kurierskiej, a także za inne zdarzenia lub okoliczności niezawinione przez Organizatora.
 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>