Ryzyko zabezpieczone6 kwietnia 2014

Oprócz standardowego ubezpieczenia dla przedsiębiorców, właściciele aptek powinni zastanowić się nad ochroną uwzględniającą charakterystyczne dla ich branży ryzyka. Przedstawiamy kilka godnych uwagi ofert.

Na ochronę ubezpieczeniową dla właścicieli aptek można spoglądać dwojako. Po pierwsze, jest to polisa – do pewnego zakresu działalności – taka sama, jak ochrona dla każdego innego przedsiębiorstwa. Istnieje bowiem grupa uniwersalnych ryzyk, które są jednakowe dla wszystkich branż bez wyjątku. Z drugiej strony są jednak sytuacje wynikające ze specyfiki prowadzenia apteki – przed nimi również warto się chronić, uzupełniając tym samym podstawowy zakres ubezpieczenia. – Biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze, apteka to biznes jak każdy inny, ponieważ jej właściciel posiada firmowe mienie, zatrudnia pracowników, prowadzi działalność w ściśle określonej lokalizacji i przyjmuje w niej klientów. Ubezpieczenie wiąże się więc w pierwszej kolejności z podstawowymi elementami ochrony, które zapewnią ochronę na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń losowych, które mogą narazić na straty finansowe. Mając taką polisę, farmaceuta może dokupić do niej dodatkowe ubezpieczenie dotyczące działalności aptekarskiej – mówi Marta Mazaraki z Gothaer TU S.A.

Gothaer
Ubezpieczenie „Przedsiębiorca”
w podstawowym zakresie zapewnia ochronę na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych, m.in. powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, zalania, osunięcia się ziemi czy wybuchu. Posiadacz polisy może także rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o kradzież z włamaniem, dewastację, stłuczenie szyb oraz szkody powstałe
w transporcie (cargo). Wymienione ryzyka dotyczą majątku firmy (np. maszyn i urządzeń wyposażenia, budynku, mienia przyjętego do sprzedaży lub w celu wykonania zleconej usługi). Warto też pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, które zabezpiecza finanse właściciela apteki w przypadku roszczeń osób trzecich (pacjentów), związanych np. ze zniszczeniem ich własności lub doznanym uszczerbkiem na zdrowiu (np. skręcenie nogi na schodach przed wejściem do apteki). W tym przypadku ubezpieczony samodzielnie ustala sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, na jaką chroniony będzie firmowy majątek. Tę podstawową polisę warto uzupełnić o klauzulę ubezpieczenia aptek. Zapewnia ona ochronę na wypadek szkody powodującej konieczność ponoszenia kosztów utylizacji zniszczonych leków – do kwoty 10 tys. zł. Ponadto kierownik apteki może liczyć nawet na 20 tys. zł odszkodowania, gdy poniesie straty finansowe w wyniku utraty dokumentów (recept) niezbędnych do refundacji leków. Właściciel placówki może też poszerzyć zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody osobowe związane ze sprzedawanym produktem. To znaczy, że ubezpieczyciel pokryje szkody (wypłata do 50 tys. zł) powstałe wówczas, gdy farmaceuta omyłkowo wyda pacjentowi niewłaściwy bądź przeterminowany lek.

PZU
W pakiecie „Apteka” właściciel apteki sam decyduje o zakresie ubezpieczenia. Jedynym warunkiem skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach tej polisy jest wykupienie minimum dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo – zabezpieczającego mienie od ognia i innych żywiołów. Ubezpieczenie daje pełną ochronę majątku apteki od ryzyka OC (m.in. szkody wyrządzone osobom trzecim, np. niewykonanie lub nienależyte wykonanie leku recepturowego). Warto pamiętać, że pakiet „Apteka” może służyć w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie kredytu. Ubezpieczyciel gwarantuje liczne zniżki (np. za stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych czy antywłamaniowych), a także możliwość ratalnych spłat składki (do 4 rat bez dodatkowych opłat). Pakiet można uzupełnić o dodatkowe klauzule ubezpieczenia, choćby od przepięć czy niezachowania parametrów temperatury (np. w lodówkach). Warto również zwrócić uwagę na ubezpieczenia uzupełniające. Na przykład na „Dodatkowe grupowe ubezpieczenie z Kartą apteczną” czy „Dodatkowe ubezpieczenie z Kartą apteczną”, które zapewniają dodatkowe świadczenie w razie pobytu w szpitalu i konieczności zakupienia np. leków.

Allianz
Pakiet „Allianz Apteka Plus” chroni przed finansowymi skutkami takich zdarzeń, jak m.in.: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, dym i sadza, silny wiatr, grad, powódź, zalanie przez osoby trzecie oraz kradzież z włamaniem. Oferta obejmuje koszty utylizacji leków zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową czy recycling maszyn oraz urządzeń znajdujących się w aptece. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków. Dodatkowo właściciel apteki może liczyć na zwrot kosztów, które musi ponieść w wyniku zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu (np. koszty porządkowe po zdarzeniu, koszty przeniesienia ubezpieczonych rzeczy do lokali zastępczych, a nawet zwrot wydatków poniesionych na poinformowanie pacjentów o nowej, zastępczej lokalizacji apteki). Ten podstawowy pakiet można rozszerzyć o ubezpieczenia NNW czy ubezpieczenia OC (np. wynikające ze specyfiki zawodowej farmaceutów). Warto podkreślić, że wysokość składki w ofercie dla farmaceutów jest niższa niż w standardowym pakiecie „Allianz Biznes Plus”. Z kolei z obszaru ubezpieczeń na życie Allianz oferuje program „Rodzina Medica”, obejmujący grupowe ubezpieczenie na życie dla farmaceutów. Zarówno składka jak i warunki umowy są korzystniejsze w porównaniu z podobnym ubezpieczeniem dla innego podmiotu. Dodatkowo ubezpieczenie może zostać zawarte już w grupie 2-osobowej. Klient wspólnie z agentem, posługując się kilkoma modułami zawierającymi świadczenia zabezpieczające finansowo na wypadek śmierci, chorób, wypadków i innych zdarzeń losowych, może zbudować zakres ubezpieczenia dostosowany do indywidualnych oczekiwań (kilkaset kombinacji do wyboru).

Compensa
Tu właściciela apteki zainteresować może pakiet „Compensa Firma”. Ubezpieczenie to gwarantuje szeroki i elastyczny zakres ochrony – od ubezpieczenia lokalu, budynku, poprzez ubezpieczenie aranżacji apteki, gablot, na lekarstwach, kosmetykach i parafarmaceutykach kończąc. Ubezpieczony płaci tylko za to, czego potrzebuje (ubezpieczenia od ryzyk, które sam wybierze). Dodatkowo może liczyć na pakiety zniżek (np. przy ubezpieczeniu samochodów firmy). Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, np. OC za szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy), OC za szkody wyrządzone przez podwykonawcę (OC podwykonawcy), OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty, czy o ubezpieczeniu pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto Compensa oferuje usługę assistance, czyli wsparcie fachowca (informatyka), pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku czy dostęp do infolinii prawnej. Właściciel apteki może również skorzystać z oferty dodatkowej, np. ubezpieczyć komputery, drukarki, kasy fiskalne od szkód elektrycznych czy zepsucia leków, szczepionek na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu.

Concordia
Pakiet ubezpieczeniowy „Apteka” obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. W pakiecie jest także ubezpieczenie od „Następstw Nieszczęśliwych Wypadków” (NNW) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) aptek i farmaceutów. Interesującą propozycją może być ubezpieczenie ochrony prawnej dla farmaceutów. Dotyczy ono pokrycia kosztów sporów prawnych dotyczących umów związanych z prowadzeniem apteki (np. spór
z dostawcą, NFZ), w tym umów związanych z użytkowaniem i wyposażeniem pomieszczeń aptecznych.