Regulamin konkursu pt.: „Konkurs Pączkożerców”, skierowanego do Farmaceutów11 kwietnia 2014

Zapraszamy do udziału w konkursie!

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.: „Konkurs Pączkożerców”. skierowanym do Farmaceutów.
 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów (dalej: Uczestnicy). W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą  w Lublinie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie,  oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy wyślą na adres skrzynki mailowej tlustyczwartek@polpharma.com zdjęcie wykonane w dniu 27.02.2014 wraz z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego Ranigast Max jest idealny dla Pączkożerców?”
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

 

II. Czas trwania konkursu
Konkurs odbędzie się w dniu 27.02.2014. w godzinach 9.00 – 17.00. Poszczególne tury konkursu rozpoczynają się kolejno w godzinach 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.   Rozstrzygnięcie każdej poszczególnej tury konkursu nastąpi po upływie pełnej godziny od rozpoczęcia danej tury. Ostatnia tura zostanie rozstrzygnięta o godzinie 17.00.

III. Uczestnictwo w konkursie
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
a) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,
c) posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmacji.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) przesłanie drogą mailową na adres skrzynki pocztowej tlustyczwartek@polpharma.com zdjęcia wykonanego przez Uczestnika w dniu 27.02.2014 i odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego Ranigast Max jest idealny dla Pączkożerców?”
b) podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adresu e-mail.

IV. Zasady konkursu

 1. Informacje o zasadach konkursu oraz zadanie konkursowe znajduje się na stronie www.farmacjapraktyczna.pl.
 2. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia wykonanego przez Uczestnika w dniu 27.02.2014 wraz z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego Ranigast Max jest idealny dla Pączkożerców?”.
 3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik wysyła zdjęcie i odpowiedź na postawione pytanie w konkursie na adres: tlustyczwartek@polpharma.com wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adresu e-mail.
 4. Nagrody przyznane zostaną 9 uczestnikom (wyłonionych w czasie trwania dziewięciu tur), których zdjęcia i odpowiedzi na pytanie zadane w konkursie zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej pomysłowe przez Organizatora.
 5. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie maile otrzymane w dniu 27.02.2014. w godzinach 9.00 – 17.00. Maile Uczestników, które wpłyną w innym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.
 6. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl w dniu rozstrzygnięcia konkursu po zakończeniu każdej z tur tj. o godzinie 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. Dodatkowo, laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Wysłanie odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl.
 8. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika na adres tlustyczwartek@polpharma.com oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia z wizerunkiem Uczestnika przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-728, przy ul. Bobrowieckiej 6. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wskazanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to w szczególności publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania powyższych zdjęć z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

V. Nagrody w konkursie

 1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
 2. Organizator przewidział 8 jednakowych nagród. Nagrodami są blendery o wartości do 100  złotych  brutto, obrandowane logotypem Ranigast Max.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych maili zawierających zdjęcia i odpowiedzi.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt.  2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora  do dnia 10.03.2014 za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Przedstawicieli Medycznych Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora, z tytułem „reklamacja do konkursu pt.: „Konkurs Pączkożerców”, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie www.farmacjapraktyczna.pl.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny,  adres e-mail Uczestnika, podany przy rejestracji na stronie www.farmacjapraktyczna.pl, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres korespondencyjny podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 7. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
 8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
 9. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu komputerowego, operatorów sieci internet oraz firmy kurierskiej, a także za inne zdarzenia lub okoliczności niezawinione przez Organizatora.
 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Ranigast MAX(Ranitidinum). Skład i postać: 1 tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Dawkowanie i sposób podawania: Preparat wskazany jest w doraźnym leczeniu dolegliwości dyspeptycznych u pacjentów w wieku powyżej 16 lat. W przypadku wystąpienia objawów niestrawności zwykle stosuje się 1 tabletkę 150 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 150 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 300 mg (2 tabletki). Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli dolegliwości nie ustępują po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zweryfikować diagnozę. Dawkowanie w niewydolności nerek: U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) wydalanie ranitydyny może być zmniejszone, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny w surowicy. U pacjentów przewlekle dializowanych należy podać ranitydynę w dawce 150 mg bezpośrednio po dializie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ranitydynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Leczenie antagonistami receptora histaminowego H2, w tym m.in. preparatem Ranigast MAX, może maskować objawy raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie. Ranitydyna jest wydalana głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę dobową leku. Ranitydyna jest metabolizowana w wątrobie, dlatego podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność. Pacjenci, którzy stosują równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne i ranitydynę powinni być systematycznie kontrolowani. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie. Istnieją nieliczne doniesienia sugerujące, że ranitydyna może wywołać ostre napady porfirii. Dlatego należy unikać stosowania leku u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie. Pacjenci w podeszłym wieku: w badaniach klinicznych na grupie pacjentów powyżej 65 lat, stopień wyleczenia choroby wrzodowej i występowanie objawów niepożądanych, nie różniły się od pacjentów w młodszym wieku. U pacjentów, u których objawom niestrawności towarzyszą trudności w połykaniu, utrzymujące się bóle brzucha lub zmniejszenie masy ciała produkt leczniczy może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Stwierdzono, że w pewnych grupach pacjentów, jak osoby w podeszłym wieku, chorzy z cukrzycą lub z zaburzeniami odporności może istnieć zwiększone ryzyko zachorowania na zapalenie płuc, w okresie wzmożonego nasilenia przypadków tej choroby. W dużych badaniach epidemiologicznych wykazano, ze w takich okolicznościach ryzyko względne (RR) zachorowania na zapalenie płuc u osób aktualnie przyjmujących leki z grupy antagonistów receptora H2, w porównaniu z osobami, które przerwały leczenie, zwiększa się o 1,82 (1,25 – 2,64 przy przedziale ufności CI 95%). Tabletki powlekane Ranigast MAX, 150 mg zawierają również żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Działania niepożądane obserwowane w czasie leczenia ranitydyną podano poniżej. W wielu przypadkach nie wykazano związku przyczynowego między stosowaniem ranitydyny a wystąpieniem tych objawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: Zmiany w obrazie krwi (leukopenia, trombocytopenia), zwykle przemijające. Agranulocytoza lub pancytopenia, czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku. Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: Reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie i ból w klatce piersiowej). Bardzo rzadko: Wstrząs anafilaktyczny. Działania te występowały po pierwszej dawce. Zaburzenia psychiczne: Bardzo rzadko: Przemijające stany splątania, depresja i omamy, szczególnie u pacjentów ciężko chorych lub pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo rzadko: Bóle głowy (czasami silne), zawroty głowy i przemijające zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych. Zaburzenia oka: Bardzo rzadko: Przemijające niewyraźne widzenie, prawdopodobnie w wyniku zaburzenia akomodacji oka. Zaburzenia serca: Bardzo rzadko: Tak jak w przypadku innych antagonistów receptora H2 bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy. Zaburzenia naczyniowe: Bardzo rzadko: Zapalenie naczyń. Zaburzenia żołądka i jelit: Niezbyt często: Ból brzucha, zaparcia, nudności, (objawy te ustępują w czasie trwania leczenia). Bardzo rzadko: Ostre zapalenie trzustki. Biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Rzadko: Przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez, zwykle przemijające. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: Wysypka skórna. Bardzo rzadko: Rumień wielopostaciowy, wypadanie włosów. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bardzo rzadko: Bóle mięśni i bóle stawów. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Rzadko: Podwyższenie stężenia kreatyniny (zwykle niewielkie; normalizuje się w czasie trwania leczenia). Bardzo rzadko: Śródmiąższowe zapalenie nerek. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Bardzo rzadko: Przemijająca impotencja. Ginekomastia. Mlekotok. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 10191 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek dostępny bez recepty. ChPL z dnia 17.04.2012 r.

Wszystkie konkursy >>