Krzyżówka – marzec 201411 kwietnia 2014

Zachęcamy do rozwiązywania krzyżówki. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu „Farmacja Praktyczna -krzyżówka” kierowanego do Farmaceutów

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Farmacja Praktyczna – krzyżówka”  kierowanym do Farmaceutów.
2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów (dalej: Uczestnicy). W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą  w Lublinie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie  oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki na adres wskazany w regulaminie konkursu bądź na adres e-mail: redakcja@farmacjapraktyczna.pl.
7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 17.03.2014 i trwa do 11.04.2014 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  14.04.2014

III. Zasady konkursu
1. Informacje o zasadach konkursu  zostaną umieszczone na stronie www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce KONKURSY.
2. Konkurs polega na  wysłaniu w terminie 17.03.2014 – 11.04.2014 rozwiązania krzyżówki z marcowego numeru pisma „Farmacja Praktyczna” na adres: Valkea Media S.A. ul. Elbląska 15/17, 01-747 w Warszawie bądź też na adres e-mail: redakcja@farmacjapraktyczna.pl.
3. Nagrody zostaną przyznane 5 pierwszym osobom, które prześlą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki  drogą mailową na adres: redakcja@farmacjaparktyczna.pl  oraz  5 pierwszym osobom, które prześlą droga pocztową prawidłowe rozwiązanie krzyżówki na adres:  Valkea Media S.A. ul. Elbląska 15/17, 01-747 w Warszawie.
4. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie rozwiązania krzyżówki otrzymane do dnia 11.04.2014 r. włącznie. Maile z rozwiązaniem krzyżówki, które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie. W przypadku rozwiązań krzyżówki przesyłanych drogą pocztową – liczy się data stempla pocztowego.
5. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Dodatkowo, laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo  w ciągu 7 dni  od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
6. Wysłanie rozwiązania krzyżówki oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl.

IV. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora.
2. Organizator przewidział łącznie 10 jednakowych nagród. Nagrodami są zestawy kosmetyków do pielęgnacji ciała ISLAND SPA obrandowane logo Profilaktin Odporność o wartości do 100 zł brutto.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych rozwiązań.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt.  2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora  do dnia 18.04.2014 za pośrednictwem firmy kurierskiej.

V. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora, z tytułem „reklamacja do konkursu Farmacja Praktyczna – Profilaktin krzyżówka ”, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie www.farmacjapraktyczna.pl.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres korespondencyjny podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
7. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
9. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu komputerowego, operatorów sieci internet, firm świadczących usługi pocztowe oraz firmy kurierskiej, a także za inne zdarzenia lub okoliczności niezawinione przez Organizatora.
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>