Konkurs „Wygrywaj nagrody z żUravitem!” dla lekarzy urologów11 kwietnia 2014

Zapraszamy lekarzy urologów do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu „Wygrywaj nagrody z żUravitem!” kierowanego do lekarzy urologów

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do lekarzy urologów.
2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy urologów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
6. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania związane z suplementem diety Żuravit Complex oraz na odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jak należy kompleksowo dbać o drogi moczowe?”.
7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu konkursu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 17.03.2014. i trwa do 07.04.2014.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 18.04.2014.

III. Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

IV. Uczestnictwo w konkursie
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
3) posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza urologa.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie Organizatorowi wypełnionego kuponu konkursowego wraz z danymi teleadresowymi za pośrednictwem Przedstawicieli Medycznych Organizatora.

V. Zasady konkursu
1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wręczone Uczestnikom poprzez Przedstawicieli Medycznych Organizatora.
2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania konkursowe  związane z suplementem diety Żuravit Complex (część 1. kuponu konkursowego) oraz na odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jak należy kompleksowo dbać o drogi moczowe?” (część 2. kuponu konkursowego). Od tego, czy Uczestnik uzupełni zarówno część 1. kuponu konkursowego jak i  część 2. kuponu konkursowego, uzależnione jest otrzymanie nagrody.
4. Dostarczenie przez Uczestnika kuponu konkursowego z odpowiedzią na pytanie konkursowe zawarte w części 2. (odpowiedź uczestnika) jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że odpowiedź uczestnika zamieszczona na kuponie konkursowym jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich.
5. Odpowiedź uczestnika na pytanie konkursowe „Jak należy kompleksowo dbać o drogi moczowe?” dotycząca suplementu diety Żuravit Complex  (dalej: „Odpowiedź Uczestnika”) stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”). Uczestnik przesyłając kupon konkursowy zawierający Odpowiedź Uczestnika udziela niniejszym Organizatorowi na okres pięciu (5) lat od dnia otrzymania przez Organizatora Odpowiedzi Uczestnika, bez ograniczeń terytorialnych, wyłącznej i nieodwołalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z tego Utworu (w całości lub w części) na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowych (w tym sieci www), w szczególności Internetu, wykorzystywanie części lub całości Utworu albo każdego z utworów wchodzących w skład Utworu  na wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji, w szczególności tych wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
6. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z wszelkich opracowań Utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego używania i/lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą. Organizator ma prawo do nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę.
7. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi, autorskich praw osobistych do Utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od samodzielnego wykonywania tych praw.
8. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie przysługiwały Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe, prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
9. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie licencji do Utworu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
10. Organizator w każdym czasie będzie uprawniony do zwrócenia się do wybranych Uczestników z ofertą nabycia majątkowych praw autorskich do Utworu. Warunki korzystania z tych praw oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie Uczestników będzie określać odrębna umowa. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Organizatorowi przysługuje pierwszeństwo w nabyciu praw określonych w niniejszym punkcie. W razie zbycia tych praw osobie trzeciej bez umożliwienia nabycia ich na takich samych warunkach przez Organizatora, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ten sposób Organizatorowi.
11. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik przekazuje Organizatorowi za pośrednictwem Przedstawicieli Medycznych Organizatora w terminie 07.04.2014.-18.04.2013. Kupony Konkursowe przekazane w terminie innym niż termin wskazany powyżej nie będą brały udziału w konkursie.
12. Nagrody przyznane zostaną 112 osobom, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na trzy pytania dotyczące suplementu diety Żuravit Complex i  których odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w części 2. Kuponu konkursowego zostaną uznane przez komisję konkursową za najciekawsze i najbardziej pomysłowe.
13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody poprzez Przedstawicieli Medycznych Organizatora w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki konkursu zostaną także ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
14. Wręczenie nagród nastąpi poprzez Przedstawicieli Medycznych Organizatora  najpóźniej do 25.04.2014.
15. Przekazanie Organizatorowi kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu, w szczególności na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

VI. Nagrody w konkursie
1. Fundatorem nagród i upominków w konkursie jest Organizator.
2. Organizator przewidział 112 jednakowych nagród. Nagrodami są pasy do biegania z bidonem marki NIKE, o wartości do 200 złotych brutto, zapakowane w opakowanie foliowe z logo suplementu diety żUravit Complex.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę główną, niezależnie od liczby przesłanych kuponów.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród lub upominków są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub upominków.
5. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do  zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, ani prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody na inną osobę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne nagrody, o podobnej wartości.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród, lub ich niedostarczenie wynikłe z winy producenta, przewoźnika, dostawcy lub jakiejkolwiek innej osoby, nie będącej pracownikiem Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
2. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Niepodanie danych określonych w kuponie konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
4. Reklamacje co do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora, z tytułem „Reklamacja do konkursu „Wygrywaj nagrody z żUravitem!”, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
9. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
11. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>