Konkurs Etopiryna Max kierowany do farmaceutów11 kwietnia 2014

Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym produktu Etopiryna MAX. Wygraj jedną ze 100 atrakcyjnych nagród!

Regulamin konkursu „Etopiryna Max”
kierowanego do farmaceutów

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie dotyczącym produktu „Etopiryna Max” – kierowanym do farmaceutów (dalej: Konkurs).

 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).

 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnicy).

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu oraz Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising, pracownicy firmy Valkea Media S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 24.02.2014 r. i trwa do 31.03.2014 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 07.04.2014 r.

III Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń kuponów konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy (3) osoby delegowane przez Organizatora.

IV. Zasady Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania konkursowe dotyczące produktu „Etopiryna Max”.

 2. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej będą dystrybuowane wśród Uczestników wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami czasopisma Farmacja Praktyczna. Kupony konkursowe zawierają podstawowe informacje o Konkursie.

 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła kupon konkursowy pod wskazany przez Organizatora adres wraz z prawidłową odpowiedzią na 2 pytania konkursowe oraz wypełnionym polem adresowym zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i numer telefonu Uczestnika.

 4. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik wysyła pod wskazany adres. Koszty wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.

 5. Przy wyborze zwycięzców Konkursu decyduje data otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych, zawierających prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.

 1. Nagrodzonych zostanie pierwszych 100 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe i prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe oraz których odpowiedzi zostaną wysłane do 31.03.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 1. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.

 3. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) nagrodzonego Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

V. Nagrody w Konkursie

 1. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są termiczne dzbanki do herbaty marki Elia opatrzone logo produktu „Etopiryna Max” lub logo Organizatora, o wartości do 100 zł brutto.

 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, ani prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody na inną osobę.

 3. Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z roku 2010, Nr 51, poz. 307) nagrody są zwolnione z opodatkowania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na inne nagrody o podobnej wartości.

 5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby przesłanych kuponów konkursowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w I pkt 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl.

 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

 6. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

 8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

 9. Organizator informuje, iż dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto), zostaną opublikowane na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.farmacjapraktyczna.pl.

 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału Uczestników w Konkursie.

 13. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Wszystkie konkursy >>