Zapytaj eksperta – odpowiedzi na pytania farmaceutów28 października 2013

zapytaj-eksperta-odpowiedzi-na-pytania-farmaceutow

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej odpowiadają eksperci: Ewa Kadziewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i mec. Bartłomiej Kochlewski

Czy lekarz wypisujący receptę pro auctore musi koniecznie w polu świadczeniodawca umieścić PIECZĄTKĘ z imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem? Dodam, że na pieczątce w polu „lekarz” są te dane.

Odpowiadając na to pytanie Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.), dane dotyczące osoby uprawnionej (pole świadczeniodawcy) obejmują:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano);
  3. numer telefonu;
  4. dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, wyroby medyczne (dwie pierwsze cyfry o wartości 98).

Natomiast w danych dotyczących pacjenta, w przypadku gdy recepta wystawiana jest z adnotacją „pro auctore” lub inną równoważną, np. „dla siebie”, można nie zamieszczać danych, które widnieją na nadruku, pieczątce lub naklejce z danymi osoby uprawnionej (§3 ust. 3a powołanego rozporządzenia).

 

Witam, czy paski do glukometrów mogą być wypisywane na recepcie łącznie np. z insuliną czy lekami przeciwcukrzycowymi? Czy muszą być wypisane na osobnej recepcie?

Informuję, iż § 12. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.) mówi, iż na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobów medycznych, albo jeden lek recepturowy. Brak jest podstawy prawnej, która nie pozwalałaby na wypisanie na jednej recepcie leku oraz wyrobu medycznego.

Z poważaniem,
Ewa Kadziewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
Podlaski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia