Kontrola NFZ – co warto wiedzieć?30 października 2013

kontrola-nfz-co-warto-wiedziec

Na co należy zwracać uwagę realizując recepty? Co możemy zrobić, aby kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia przebiegła pozytywnie? Na pytania odpowiada dr n. farm. Joanna Erecińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Czy można zrealizować receptę, na której brak jest danych podmiotu drukującego?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm., § 16. ust. 4. pkt 1.), osoba wydająca realizuje receptę, na której nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, o których mowa w § 2. ust. 4.

 

Co zrobić, jeżeli na recepcie w danych świadczeniodawcy jest inny REGON niż w kodzie kreskowym?

Należy sprawozdać numer REGON zamieszczony w danych świadczeniodawcy, ponieważ w kodzie kreskowym jest on umieszczony dodatkowo. Można ten problem wyjaśnić ze świadczeniodawcą lub zgłosić do Funduszu.

 

Jeżeli apteka nie wpisała danych dotyczących inwalidy wojennego na rewersie recepty, czy pociągnie to za sobą konsekwencje finansowe w razie kontroli?

Tak, recepta zostanie przeliczona na uprawnienia pacjenta, który takich uprawnień nie posiada i różnica zostanie zakwestionowana.

 

Czy można dopisać ręcznie numer telefonu w danych świadczeniodawcy?

Nie można. Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.,) te muszą być naniesione na recepcie w formie nadruku, pieczątki lub naklejki. Jeżeli na recepcie w danych indywidualnej praktyki lekarskiej jest numer RE GON i numer umowy z Funduszem 9811…, który numer sprawozdać? Należy sprawozdać numer REGON, w takim przypadku nie jest wymagane podanie numeru umowy.

 

Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona recepta na leki oznaczone symbolem „Rpw”?

Na recepcie oznaczonej symbolem „Rpw” lekarz może przepisać tylko jeden lek. Musi podać jego dawkę, ilość w sztukach oraz dawkowanie maksymalnie na jeden miesiąc. Zawsze należy również podać sumaryczną ilość substancji czynnej.
Dodatkowo przy przekraczaniu dawki jednorazowej lub dobowej należy obok niej postawić wykrzyknik, określić tę dawkę słownie i opatrzyć pieczątką z podpisem (jest to jeden z częstszych błędów spotykanych podczas kontroli recept narkotycznych). Należy również pamiętać, że receptę taką apteka może zrealizować w terminie 14 dni od daty wystawienia.

 

Jakie błędy obecnie są stwierdzane najczęściej podczas przeprowadzanych kontroli?

Apteki coraz lepiej realizują recepty, wpływ na to mają szkolenia przeprowadzane przez izby aptekarskie, krótkie szkolenia telefonicznie przeprowadzane przez kontrolerów Funduszu w odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez aptekarzy, jak również same kontrole przeprowadzane przez Fundusz. Nadal zdarzają się takie błędy, jak realizacja recept z niepełnym adresem pacjenta, bez wpisanego numeru oddziału NFZ, pełnopłatnych zrealizowanych jako refundowane, wydanie więcej niż 2 opakowań leku, mimo braku dawkowania lub na których poprawka nie była parafowana przez lekarza. Zdarzają się również braki recept wytypowanych do kontroli.

 

Co jeszcze wykazują kontrole przeprowadzone w aptekach?

Ostatnie kontrole wykazały bardzo dużo błędów dotyczących nieprawidłowości związanych ze sprawozdawaniem danych z recept w formie elektronicznej. Część aptekarzy ignoruje zapisy ustawy refundacyjnej, obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także umów zawartych z POW NFZ. Błędnie przekazywane są daty wystawienia recept, numery PESEL pacjentów, numery praw wykonywania zawodu lekarzy, numery REGON. Nie jest sprawozdawany fakt wydania zamiennika leku, wypisania recepty „pro auctore, pro familia”, czy „daty realizacji recepty od”.

 

O czym jeszcze powinny pamiętać osoby realizujące recepty?

Należy przypomnieć, że pacjenci mają w tej chwili możliwość sprawdzenia w serwisie ZIP, jakie leki zostały im zaordynowane i kiedy, dlatego np. sprawozdanie błędnego numeru PESEL pacjenta skutkuje przypisaniem tych danych innemu pacjentowi. Kontrole te będą kontynuowane.

Ponadto zdarza się, że podmiot prowadzący aptekę nie powiadamia Funduszu w ustawowym terminie o zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w tym zmian na stanowisku kierownika apteki. Przypominam, że z tego tytułu nakładana jest kara umowna w wysokości 200 złotych.

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich.

 

rozmawiała: mgr Dagmara Bąk
redaktor Farmacji Praktycznej