Fundusze Europejskie do wykorzystania w aptece3 lipca 2013

fundusze-europejskie-do-wykorzystania-w-aptece

W Polsce jedna apteka przypada na 2,9 tys. mieszkańców. Przy takim zagęszczeniu placówek konkurencja jest duża. Warto więc zastanowić się nad dodatkowymi sposobami finansowania. Jednym z pomysłów może być wykorzystanie dotacji z Unii Europejskiej. Jest na to czas do końca 2013 roku

Fundusze europejskie mogą pomóc zaistnieć na rynku aptekom nowo otwierającym się. Jednak tylko osoby fizyczne, które wcześniej przez okres 1 roku nie prowadziły apteki, mają możliwość uzyskania dotacji na otwarcie placówki.

Wniosek o dofinansowanie na otwarcie apteki zostanie odrzucony, gdy osoba ubiegająca się otrzymała pożyczkę z funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. W przypadku ubiegania się o dotację na otwarcie apteki, kwota dofinansowania może się wahać w przedziale od cztero- do sześciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia. Czas oceny wniosku to ok. 3 miesiące. Wkład własny nie zawsze jest obligatoryjny przy dofinansowaniach na otwarcie działalności gospodarczej, jaką jest apteka. Jednak obecność lub brak wkładu brany jest pod uwagę podczas oceny wniosków.

Dlatego warto uiścić nawet niewielką sumę. Może to zwiększyć nasze szanse na pozytywną ocenę projektu. Pamiętajmy jednak, że w większości programów, szczególnie przy dużych kwotach dofinansowania, wkład własny jest obowiązkowy.

 

Jakie są kwoty dotacji?

Minimalne oraz maksymalne kwoty dofinansowania w zależności od liczby pracowników w danej aptece wynoszą:

 1. Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników): od 40 tys. do 400 tys. zł.
 2. Małe przedsiębiorstwa (do 50 pracowników): od 100 tys. do 1 mln zł.
 3. Średnie przedsiębiorstwa (do 250 pracowników): od 200 tys. do 2 mln zł.

 

Dotacje na edukację

Unia Europejska finansuje m.in. edukację. O fundusze na edukację można ubiegać się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W celu uzyskania informacji o podmiotach prowadzących studia lub specjalistyczne kursy, warto czytać na bieżąco aktualności na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) danego województwa, przeglądać regularnie portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz śledzić ogłoszenia w mediach.

Farmaceuta, jako pracownik apteki, ma prawo do otrzymania dotacji na szkolenie umożliwiające poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności przydatnych w aptece, w wysokości do 45% ceny takiego kursu. W przypadku szkolenia, podczas którego aptekarz nabywa wiedzę przydatną bez względu na miejsce pracy, jest on uprawniony do uzyskania dofinansowania nawet do 80% ceny zajęć. Farmaceuta może zgłosić się np. indywidualnie na studia podyplomowe lub szkolenia prowadzone przez określoną instytucję naukową.

 

Składanie wniosków

Po ukazaniu się ogłoszenia o konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, należy złożyć swój wniosek o dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim danego województwa. Dla już istniejącej apteki, całą dokumentację należy złożyć w Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), właściwej dla lokalizacji projektu, czyli w Wojewódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dokument powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach – jednym papierowym i jednym elektronicznym (format XML lub PDF – wygenerowany w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych na www.generatorwnioskow.efs.gov.pl).

 

Wniosek powinien składać się z trzech części:

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Dane projektu: tytuł projektu, termin jego rozpoczęcia i zakończenia.
 3. Spis wymaganych załączników, które składamy wraz z wnioskiem. Oprócz wniosku należy również złożyć wiele innych dokumentów (jak np. biznesplan).

 

Jak składać dokumenty?

W kwestii zbierania całej dokumentacji oraz w razie innych pytań związanych z pozyskiwaniem unijnych dotacji, przyszli beneficjenci mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji w wojewódzkich oddziałach PARP. Na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl można znaleźć wykaz punktów informacyjnych.
Część zainteresowanych decyduje się również na pomoc ze strony firm doradczych i prawniczych. Wojewódzkie Agencje Rozwoju Regionalnego na swoich stronach internetowych podają wszelkie niezbędne informacje dotyczące szczegółowej dokumentacji związanej z ubieganiem się o dotację.

Również na stronach internetowych Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw można pobrać wszelkie niezbędne formularze oraz załączniki. Podczas pisania wniosku oraz przygotowywania jego załączników, należy pamiętać o tym, aby tytuł projektu był zwięzły i odnoszący się stricte do zaplanowanych działań. Podczas konstruowania wniosku o dotację, warto zwracać uwagę m.in. na słowniczki pojęć, które są jednym ze „składników” całej dokumentacji. Jedno niefortunne sformułowanie w opisie projektu może przekreślić nasze szanse na otrzymanie dofinansowania.
W słowniczku tym znajdują się opisy pojęć związane z dotacjami (specyficzne dla danego programu operacyjnego oraz związane z pomocą publiczną). Słowniczek pojęć można znaleźć na stronach: www.nauka.gov.pl lub www.fundusze-europejskie.pl

Najczęstsze błędy powodujące odrzucenie wniosku, to:

 1. Niewypełnienie wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych.
 2. Niezgodność sumy kontrolnej w wersji papierowej z tą podaną w formie elektronicznej. Suma kontrolna stanowi ciąg liczb i liter, który znajduje się we wniosku. Pojawia się ona na każdej stronie tego dokumentu i powinna być jednakowa dla wersji papierowej i elektronicznej. Po każdej modyfikacji wniosku (za pomocą Generatora Wniosków), suma ta również ulega zmianie. Ważne jest więc dokładne sprawdzenie, czy finalne obie wersje wniosku mają jednakowe sumy kontrolne.
 3. Brak wersji elektronicznej biznesplanu. Dokument powinien stanowić nie tylko załącznik do wersji papierowej wniosku, ale należy również dołączyć wersję elektroniczną biznesplanu.

 

Ocena formalna

Pierwszym etapem oceny formalnej projektu jest zweryfikowanie czy spełnia on następujące kryteria:

 1. Wniosek złożono we właściwej instytucji.
 2. Wniosek wypełniono w języku polskim.
 3. Wniosek jest kompletny (czy nie brakuje podpisów, pieczątek itp.).
 4. Wniosek został sporządzony zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 5. Złożono wszystkie wymagane załączniki.
 6. Wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów.
 7. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioski ocenione pozytywnie na etapie formalnym, poddane zostają ocenie merytorycznej. Jeżeli projekt zostanie oceniony pozytywnie, podpisujemy umowę o jego dofinansowanie. Po zakończeniu projektu, ubiegamy się o należny zwrot środków.