żUravit DUOprotect – konkurs dla lekarzy16 maja 2013

konkurs-zuravit-duoprotect-dla-lekarzy

Zapraszamy lekarzy urologów do udziału w konkursie

Regulamin konkursu ŻURAVIT DUOprotect kierowanego do lekarzy urologów

I.            Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie ŻURAVIT DUOprotect, kierowanym do lekarzy urologów.
 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy urologów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora,  Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A., a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 6. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane produktem Żuravit DUOprotect, będącym dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego, oraz na wymyśleniu i zapisaniu na kuponie konkursowym hasła promocyjnego dla tego produktu.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu konkursu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 

II.          Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 15.05.2013 Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

1)    I etap – od 15.05.2013 do 24.05.2013 – termin przekazania Uczestnikom informacji o konkursie wraz z kuponem zgłoszeniowym; dodatkowo informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie www.farmacjapraktyczna.pl

2)    II etap od 24.05.2013 do 14.06.2013 – termin przekazania przez Uczestników konkursu kuponów konkursowych biorących udział w konkursie zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt V.

 

 1. Konkurs na hasło reklamowe zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.06.2013

 

 

III.        Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

 

IV.         Uczestnictwo w konkursie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

1)    zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

3)    posiadające prawo wykonywania zawodu Lekarza Urologa.

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego wraz z danymi teleadresowymi za pośrednictwem Przedstawicieli Medycznych Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

 

V.           Zasady konkursu

 1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wręczone Uczestnikom poprzez Przedstawicieli Medycznych Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
 2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
 3. Konkurs polega na odpowiedzi na dwa pytania konkursowe, związane z produktem Żuravit DUOprotect, oraz na wymyśleniu i zapisaniu na kuponie konkursowym hasła promocyjnego dla DUOprotect. Pytanie zostało umieszczone na kuponie konkursowym.
 4. Zgłaszane hasła promocyjne muszą być wymyślone samodzielnie. Do konkursu nie można zgłaszać haseł cudzego autorstwa, ani zawierających zapożyczeń z dzieł cudzego autorstwa. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich. Autorzy haseł – Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora w związku z wykorzystaniem haseł w sposób opisany w ust. 12, poniżej.
 5. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik przekazuje Organizatorowi za pośrednictwem Przedstawicieli Medycznych Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
 6. Nagrody przyznane zostaną 84 osobom, które zostaną wyłonione spośród tych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, a których hasła zostaną uznane za najciekawsze przez komisję konkursową.
 7. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie kupony konkursowe otrzymane do dnia 13.05.2013 włącznie.
 8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody poprzez Przedstawicieli Medycznych Polpharma BH Sp. z o.o. w ciągu dwóch tygodni dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Wyniki konkursu zostaną także ogłoszone po dniu rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 10. Wręczenie nagród nastąpi poprzez Przedstawicieli Medycznych Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. najpóźniej do 30.06.2013
 11. Przekazanie Organizatorowi kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu, w szczególności na stronie WWW, o której mowa w ust. 9.
 12. Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystać hasła promocyjne nadesłane przez Uczestników, którzy zostali laureatami konkursu w następujący sposób: włączanie nagrodzonych haseł w całości lub w części do własnych materiałów promocyjnych i reklamowych Organizatora, dotyczących jego przedsiębiorstwa lub produktów bądź aktywności i rozpowszechnianie takich materiałów w formie drukowanej lub audiowizualnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w formie elektronicznej bez ograniczenia terytorialnego.
 13. Uprawnienie Organizatora, o którym mowa w ust. 12 trwa 5 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 14. Uczestnicy Konkursu, zgłaszając hasło do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora w sposób określony w ust. 12, powyżej.

 

VI.         Nagrody w konkursie

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 2. Organizator przewidział 84 jednakowych nagród. Nagrodami są kurtki marki PUMA, o wartości do 200 złotych brutto, oznaczone logo Organizatora lub jednego z jego produktów.
 3. Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z roku 2010, Nr 51, poz. 307) nagrody są zwolnione z opodatkowania.
 4. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych kuponów.
 5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, z wyjątkiem wskazania rozmiaru kurtki na kuponie konkursowym.
 6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do  zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, ani prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody na inną osobę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne nagrody, o podobnej wartości.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród lub ich niedostarczenie wynikłe z winy producenta, przewoźnika, dostawcy lub jakiejkolwiek innej osoby, nie będącej pracownikiem Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych.

 

VII.       Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
 3. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Niepodanie danych określonych w kuponie konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj