Prawidłowa recepta na leki psychotropowe22 maja 2013

prawidlowa-recepta-na-leki-psychotropowe-1

Na samym początku pragnę podkreślić, że niniejsza próba pokazania najczęstszych błędów podczas wypisywania recept dla preparatów z grupy III-P i IV-P jest tylko zarysem i nie wyczerpuje wszystkich aspektów z tym związanych

Analizując problemy związane z receptami psychotropowymi należy na początku przypomnieć akty prawne, do których trzeba zajrzeć, by móc zarówno prawidłowo wypisać, jak i zrealizować receptę na leki z grupy III-P i IV-P.

Do podstawowych aktów prawnych regulujących wypisywanie recept na środki psychotropowe należą:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 124),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. 2006 nr 169, poz. 1216 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2011 nr 277, poz. 1634, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera (Dz.U. 2005 nr 45 poz. 434),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2012, poz. 260 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. 2002, nr 183, poz. 1531).

Klasyfikacja substancji czynnych do poszczególnych grup substancji psychotropowych opiera się na załączniku nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.