E-recepta – nowy system, nowe wyzwania20 maja 2013

e-recepta-nowy-system-nowe-wyzwania

Wdrożenie programu e-zdrowia jest niewątpliwie momentem przełomowym w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Wprowadzeniu e-recepty towarzyszą jednak obawy pacjentów, farmaceutów i lekarzy. Sprawdzamy, jakie wyzwanie stanowi dla aptek pojawienie się nowych procedur

Aby zarządzanie systemem opieki zdrowotnej było efektywne, Ministerstwo Zdrowia postanowiło wprowadzić elektroniczny system, który ma ułatwić pracę lekarzom, farmaceutom oraz pacjentom. Czy tak właśnie będzie?

 

Nowy system informatyczny

W 2000 r. powołane zostało Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Jest to jednostka prowadząca i nadzorująca wdrażanie programów e-zdrowia w postaci Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1). Projekt P1 ma na celu m.in. stworzenie elektronicznej dokumentacji pacjenta wraz z narzędziami do jej tworzenia, analizowania, udostępniania i gromadzenia oraz umożliwienie elektronicznego obiegu recept, skierowań oraz rezerwacji wizyt lekarskich. System jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

E-recepta

Z punktu widzenia farmaceutów kluczowymi elementami Platformy P1 są: e-recepta oraz aplikacje dla aptek (m.in. elektroniczne rozliczenia). E-recepta jest rozwiązaniem stosowanym w systemach opieki zdrowotnej m.in. Szwecji, Holandii. Doświadczenia z implementacji elektronicznych recept w krajach europejskich są zróżnicowane, ale w większości przypadków zauważalna była poprawa komfortu pracy aptekarza oraz usprawnienie przepływów finansowych w systemach opartych na systemie refundacji aptecznej. Zgodnie z założeniami przyjętymi w ustawie ostatecznym terminem wdrożenia wszystkich elementów Platformy P1 jest ostatni kwartał 2014 r. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli CSIOZ wynika, że system będzie gotowy pod koniec bieżącego roku. Rok 2014 będzie przeznaczony na wdrożenie i testy nowych rozwiązań.

W celu wyeliminowania błędów oraz uwzględnienia wszystkich elementów związanych z ordynacją i realizacją recept CSIOZ prowadzi programy pilotażowe. W 2011 r. e-recepta była testowana w powiecie leszczyńskim. Obecnie prowadzony jest pilotaż w Gdańsku, Grudziądzu, Jaworznie, Krakowie, Lesznie, Miliczu, Warszawie – Żoliborzu, Wrocławiu, Zgorzelcu oraz Zielonej Górze. Pilotaże nie obejmują jednak pełnej funkcjonalności e-recepty i należy mieć nadzieję, że pomimo pewnych problemów występujących na początkowym etapie testowania systemu, kolejne próby będą już pozbawione błędów i pozwolą na przekonanie farmaceutów do proponowanych rozwiązań.

 

Jakie są korzyści?

Założenia Projektu P1 oraz e-recepty obejmują między innymi:

  • umieszczenie elektronicznej recepty w systemie centralnym,
  • dostęp do recept dla każdej apteki po autoryzacji pacjenta,
  • automatyczne generowanie zestawienia zrealizowanych recept na preparaty refundowane,
  • preautoryzację dotyczącą zarówno apteki, jak i konkretnego farmaceuty,
  • udostępnienie spójnej bazy leków dla lekarzy i aptek,
  • udostępnienie modułu służącego do kontroli interakcji,
  • dostęp do informacji o wcześniej realizowanych receptach,
  • możliwość częściowej realizacji recepty.

Apteki muszą się dostosować

Funkcjonowanie systemu wymagać będzie od aptek dostosowania zaplecza sprzętowego, wprowadzenia zmian w systemach aptecznych oraz zapewnienia stałego, stabilnego dostępu do łącza internetowego i poniesienia kosztów związanych ze spełnieniem wymagań systemu.

Dodatkowy koszt będzie się wiązał także z przeszkoleniem wszystkich farmaceutów i techników farmaceutycznych z obsługi systemu realizacji recept oraz kierowników aptek z zakresu raportowania i uzyskiwania refundacji.  Pod znakiem zapytania stoi użyteczność e-recepty w prowadzeniu przez apteki opieki farmaceutycznej.

Wydaje się, że e-recepta może być doskonałym narzędziem dającym farmaceucie dostęp do kluczowych informacji o stosowanych przez pacjentów lekach, historii terapii oraz ewentualnym zaprzestaniu leczenia. Dzięki temu możliwe stanie się zwiększenie roli aptek w prowadzeniu farmakoterapii oraz zapewnienie pacjentom opieki na nieosiągalnym dzisiaj poziomie. Dodatkowo należy mieć nadzieję, że e-recepta definitywnie rozwiąże problem czytelności recepty i błędów formalnych związanych z jej wystawieniem (nie ma technicznej możliwości, aby system dopuścił do wystawienia recepty z błędem), a tym samym ograniczy ilość sporów z płatnikiem. Deklarowane przez CSIOZ przygotowanie jednej, spójnej bazy danych dla lekarzy i aptek może wykluczyć obecne problemy z ordynacją niedostępnych opakowań leków.

Niestety, pomimo zaawansowania prac nad Projektem P1, ostateczny efekt działania nowego systemu jest niemożliwy do przewidzenia.

W dotychczasowych ustaleniach przedstawiciele środowiska aptekarskiego uczestniczyli w niewielkim stopniu. Tymczasem kluczem do powstania systemu e-recepty o właściwej użyteczności dla aptek i farmaceutów jest aktywne uczestnictwo przedstawicieli farmaceutów w pracach prowadzonych w CSIOZ. Jest to szczególnie istotne ze względu na wejście projektu w kluczowy etap, w którym rozstrzygnie się ostateczna funkcjonalność e-recepty i aplikacji dla aptek. Dlatego warto już dzisiaj rozszerzać wiedzę na jej temat i szukać pomysłów na jej wykorzystanie.

Obecna trudna sytuacja aptek i wzrastająca frustracja farmaceutów wymaga wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wzrost ich roli w leczeniu oraz umożliwienie wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia z korzyścią dla pacjenta oraz całego systemu opieki zdrowotnej.

 

Rozmowa z Dyrektorem Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia – Marcinem Kędzierskim

 

Czy wdrożenie e-recepty wymaga poniesienia kosztów ze strony aptek?

Wprowadzenie nowego systemu będzie realizowane na dwa sposoby. Pierwszy polega na udostępnieniu bezpłatnie uprawnionym pracownikom medycznym stosownej funkcjonalności w Aplikacji Usługodawców i Aptek (AUiA), będącej elementem systemu P1.

Z tego rozwiązania będą korzystali przede wszystkim usługodawcy, którzy nie posiadają własnych rozwiązań informatycznych dostosowanych do współpracy z systemem P1. Drugi sposób natomiast dedykowany jest tym, którzy chcą dostosować swoje wewnętrzne rozwiązania informatyczne do współpracy z systemem P1 w zakresie recept elektronicznych. I to rozwiązanie może nieść ze sobą koszty dla aptek do czasu wprowadzenia odpowiednich funkcjonalności przez producentów oprogramowania, z którego korzysta apteka.

 

Czy e-recepta wyeliminuje problemy związane z formalnymi uchybieniami w wystawianiu recept?

W dużym zakresie tak się stanie. Wyniknie to na przykład z tego, że na jednej recepcie elektronicznej będzie przepisywany tylko jeden produkt leczniczy. Wyeliminuje to konieczność obsługi częściowej realizacji recepty. Dodatkowo lekarzowi i farmaceucie udostępniona będzie informacja o wycofanych partiach produktów leczniczych (dzięki współpracy systemu z systemem GIF dotyczących wstrzymanych lub wycofanych określonych serii konkretnych produktów leczniczych).

 

Czy procedura refundacji leku zostanie uproszczona?

System przyspieszy refundację recept oraz ułatwi kontrolę rozliczeń przekazywanych do płatnika. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że system będzie pracował w czasie rzeczywistym.

W podobnym trybie będzie przekazana tzw. taksacja recepty. Umożliwi to przekazanie do NFZ informacji niezbędnych do prawidłowej refundacji bez konieczności dwutygodniowej zwłoki – jak to ma miejsce w chwili obecnej. Elektroniczna postać recepty może wpłynąć na obniżenie kosztów kontroli aptek prowadzonych dzisiaj przez NFZ, który mógłby zamawiać w aptece określone partie recept – bez konieczności osobistej obecności kontrolera w aptece.