Prawnik odpowiada na pytania farmaceutów11 marca 2013

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej odpowiada Marta Wilczyńska, prawnik w kancelarii adwokata Bartłomieja Kochlewskiego, adwokata specjalizującego się w prawie pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

Aktualnie jestem kierownikiem apteki. Mojemu pracodawcy kończy się umowa najmu lokalu. Właściciel lokalu nie chce mu jej przedłużyć i zwrócił się z propozycją, abym to ja przejął lokal. Jakich konsekwencji i przeszkód mogę się spodziewać ze strony pracodawcy oraz jakie będą problemy z uzyskaniem koncesji. Nie chcę, by apteka zbyt długo była nieczynna…

Przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie zawarcia umowy najmu należy przede wszystkim najpierw rozwiązać z pracodawcą stosunek pracy – w przeciwnym razie będzie on mógł zarzucić pracownikowi działanie na jego niekorzyść. W konsekwencji może to doprowadzić do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę, a także roszczeń o odszkodowanie z jego strony. Co do zezwolenia na prowadzenie apteki – zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001.126.1381 ze zm.), jest ono wydawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz niemającym osobowości prawnej spółkom prawa handlowego. Ponadto zezwolenie na prowadzenie apteki zawsze wydawane jest dla konkretnego podmiotu prowadzącego działalność apteczną pod danym adresem, nie zaś dla apteki jako dla lokalu. Oznacza to, że planując prowadzenie apteki należy wystąpić o wydanie zezwolenia bezpośrednio na nową osobę prawną czy też niemającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego. Dopiero mając takie zezwolenie można rozpocząć prowadzenie apteki.

 

Zima się kończy więc chciałbym zawczasu zapytać, jakie możliwości prawne ma kierownik apteki, żeby wymusić na właścicielu apteki (nie jest farmaceutą) zakup klimatyzacji? W upalne dni temperatura w naszym lokalu aptecznym dochodzi do 29 st. C…

Kwestie związane z wyposażaniem apteki w urządzenia wentylacyjne określa § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U.2002. 171.1395 ze zm.). Wskazuje on precyzyjnie, że poszczególne pomieszczenia w placówce wyposaża się w odpowiednie urządzenia zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Ponadto pomieszczenia apteki przeznaczone na izbę recepturową, izbę do sporządzania produktów leczniczych, homeopatycznych i zmywalnię muszą posiadać odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Dodatkowo, pomieszczenia apteki, w których są sporządzane, wydawane i przechowywane produkty lecznicze oraz wydawane i przechowywane wyroby medyczne, muszą być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie. Natomiast pomieszczenia, w których są przechowywane leki cytostatyczne, muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dla zakładów opieki zdrowotnej, które również przewidują konieczność zapewnienia wentylacji pomieszczeń.

Warto pamiętać, że obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach apteki odpowiedniej temperatury i wentylacji ciąży na właścicielu placówki. Reguluje go treść przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.129.844 ze zm.). Przykładowo, zgodnie z treścią § 32 ust. 1 i § 33 wskazanego rozporządzenia, w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. Z kolei w pomieszczeniach pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez promieniowanie w ilości przekraczającej na stanowiskach pracy wartość określoną w tym przepisie (tj. 2500 kJ x godz./m2), należy stosować nawiewną wentylację miejscową. Jeżeli lokal apteki nie spełnia tych norm, można naciskać na właściciela, aby dostosował warunki pracy do tych przewidzianych przepisami prawa.