Zapytaj eksperta – adwokat odpowiada na pytania farmaceutów28 grudnia 2012

Na pytania Czytelników Farmacji Praktycznej, nadesłane do redakcji odpowiada Bartłomiej Kochlewski, adwokat specjalizujący się w prawie pracy i regulacjach dotyczących branży farmaceutycznej

W latach 2002-2004 uczęszczałam do Policealnego Studium Zawodowego w Zgierzu, gdzie nabyłam tytuł technika farmaceutycznego. Przez cały okres trwania szkoły zapewniano nas o konieczności odbycia stażu zawodowego w ciągu maksymalnie 5 lat od chwili otrzymania dyplomu. Był to warunek konieczny, by dalej wykonywać wyuczony zawód. Teraz mam 31 lat i od ukończenia szkoły minęło już 8 lat. Chciałabym się dowiedzieć czy nadal mogę odbyć staż zawodowy, dzięki któremu będę dalej mogła pracować w aptece? We wrześniu 2012 r. rozpoczęłam pracę jako pomoc apteczna. Placówka chętnie umożliwiłaby mi odbycie stażu zawodowego. Warunkiem jednak jest upewnienie się, czy po tak długim czasie od ukończenia szkoły mogę jeszcze ten staż odbyć. Na podstawie państwa pisemnej odpowiedzi kierownik apteki podejmie decyzję w tej sprawie. Pisałam już do Polskiego Związku Farmaceutów Polskich RP, ale nie otrzymałam odpowiedzi. Nie wiem, do kogo mogę jeszcze się zwrócić, by uzyskać tak ważną dla mnie informację.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U.2008.45.271 ze zm., dalej: „Prawo farmaceutyczne”) nie precy­zują, w jakim okresie od uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifi­kacje w zawodzie technika farmaceu­tycznego można odbyć praktykę w aptece przewidzianą w art. 91 Prawa farmaceutycznego oraz w rozporzą­dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika far­maceutycznego (Dz.U.2002.126.1082 ze zm.). W szczególności wskazane przepisy nie zawierają ograniczenia, na podstawie którego możliwość odbycia praktyki jest ograniczona w czasie, licząc od momentu uzyska­nia dyplomu. Jeżeli zatem nawet od uzyskania dyplomu minęło 8 lat, nie ma przeszkód, aby taką praktykę rozpocząć.

 

Mam 57 lat, jestem kierownikiem apte­ki. Mam umowę na czas nieokreślony. Rentowność apteki spadła. Właściciel nie ma zastrzeżeń do mojej pracy, a jedynie do spadku obrotów. Otrzymałam pismo (porozumienie o cofnięciu obowiązków kierownika i obniżeniu pensji, nie mam dodatku funkcyjnego). Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Zgodnie z treścią art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U.1998.21.94 ze zm.) możliwe jest dokonanie przez pracodawcę wypowiedzenia pra­cownikowi warunków pracy i płacy przewidzianych umową o pracę na czas nieokreślony. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest możliwe również w trakcie tzw. ochrony przedemerytalnej pracownika (tj. w sytuacji, gdy pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osią­gnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu  uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku), w sytuacji m.in. wprowadzenia przez praco­dawcę nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy.

W tym zakresie jak najbardziej też jest możliwe zawarcie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem porozumienia, w którym określone zostaną nowe warunki pracy.

Jeżeli jednak w tej kwestii pracownik i pracodawca nie zawrą porozumie­nia, wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy musi spełniać warunki przewidziane w art. 42 Kodeksu pracy, tj. w przy­padku analizowanej umowy o pracę powinno być dokonane na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniają­cej wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy, pouczeniem o odwołaniu się pracownika do sądu pracy oraz pouczeniem w zakresie skutków niezłożenia przez pracowni­ka oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy.

Należy bowiem wskazać, że w razie odmowy przyjęcia przez pracow­nika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli jednak pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przy­jęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. W razie braku w treści wypowiedzenia pouczenia w zakresie skutków niezłożenia przez pracownika takiego oświad­czenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.