Wpływ LGG na układ odpornościowy24 grudnia 2012

Ponad 75% komórek limfatycznych całego układu odpornościowego człowieka znajduje się w błonie śluzowej jelit. Można więc śmiało wysunąć tezę, że to właśnie jelita wraz ze złożoną mikroflorą bakteryjną w głównej mierze odpowiadają za odporność ustroju

Przewód pokarmowy człowieka zasiedla ok. 1014 bakterii reprezentujących prawie 500 szczepów. Większości z nich nigdy nie udało się wyhodować w warunkach laboratoryjnych, nieliczne zostały wyizolowane i uznane za mikroor­ganizmy probiotyczne. Spełniają one kilka kryteriów:

 • pochodzą z naturalnej mikroflory jelit człowieka,
 • są oporne na działanie soku żołąd­kowego i soli żółciowych,
 • mają zdolność adhezji do nabłon­ka jelit i kolonizacji jelit,
 • wykazują aktywność antagoni­styczną wobec patogenów układu pokarmowego i nie wykazują dzia­łania chorobotwórczego.

 

Właściwości probiotyczne wykazano tylko u nielicznych szczepów bakterii kwasu mlekowego, m.in. Lactobacillus acidophillus, L. rhamnosus GG, L. reuteri oraz drożdży Saccharomy­ces boulardii. Spośród nich szczep Lactobacillus rhamnosus GG został zbadany i opisany w publikacjach na­ukowych najszerzej.

Liczne badania naukowe dowiodły, że drobnoustroje mikroflory bakteryjnej (endogenne czy też pochodzące z su­plementacji) są głównym czynnikiem stymulującym układ immunologicz­ny. Mają one zdolność aktywacji róż­nych komórek tk. limfatycznej zwią­zanej z błoną śluzową jelit GALT (ang. gut associated lymphoid tissue).

 

Układ GALT wytwarza około 80% wszystkich immunoglobulin, co najmniej 50% limfocytów naszego organi­zmu pochodzi właśnie z tego obszaru. Do cech charaktery­stycznych tego układu należy wytwarzanie przeciwciał klasy IgA – wyłapują one antygeny i uniemożliwiają im przejście przez śluzówkę do wnętrza organizmu.

Udowodniono, że probiotyki akty­wując układ GALT:

 • wzmagają aktywność fagocytar­ną granulocytów i makrofagów,
 • aktywują komórki NK (ang. natural killer),
 • indukują syntezę cytokin,
 • modulują zdolność prezentacji antygenu limfocytom T.

 

Tym samym bakterie probiotyczne stanowią podstawowy czynnik re­gulujący funkcje układu odporno­ściowego.

 

 

Warto pamiętać:

Szczep Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) oprócz stymulacji układu odpornościowego stosowany jest w leczeniu:

 • zakażeń rotawirusowych, biegunek poantybiotykowych i „biegunek podróżnych” – skraca czas trwania biegunki, zwiększa poziom przeciwciał przeciwko rotawirusom, redukuje adhezję bakterii patogennych (E. coli, Salmonelli, Shigelli) do nabłonka jelit, chroniąc organizm przed zakażeniem,
 • alergii pokarmowej – podanie probiotyku LGG w okresie perinatalnym dwukrotnie zmniejsza występowanie atopowego zapalenia skóry u dzieci,
 • choroby Crohna,
 • próchnicy zębów.

 

 

Piśmiennictwo:

 1. Heczko PB, Strus M, Jawień M, Szymański H. Medical applications of probiotics. Wiad. Lek. 2005; 58 (11-12): 640-6
 2. Górska S, Jarząb A, Gamian A. Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy. Postępy Hig. Med. Dośw., 2009; 63: 653-667
 3. Michałkiewicz J, Krotkiewski M, Gackowska L i inni. Immunomodulujący wpływ probiotyków na reakcje odpornościowe. www.imed.pl, 22.11.2012