RPO pisze do ministra zdrowia ws. granicy wieku kierownika apteki10 grudnia 2012

-rpo-pisze-do-ministra-zdrowia-ws-granicy-wieku-kierownika-apteki

Zgodnie z przepisami kierownikiem apteki może być farmaceuta, który nie przekroczył 65. rok życia i ma co naj­mniej 5-letni staż pra­cy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej

 

Po zasię­gnięciu opinii Okręgo­wej Izby Aptekarskiej okres pełnienia funkcji może być przedłużony do 70. roku życia. Wątpliwości co do tych przepisów zgłasza Rzecznik Praw Obywatelskich – in­formuje serwis Rynekzdrowia.pl. W ocenie RPO podstawową przesłanką, jaką powinien kierować się ustawodawca regulując wymogi, które spełniać ma kierownik apteki, jest bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów aptek.

Granica wieku dla pełnienia funk­cji kierownika apteki, wynosi obecnie 65 lat i została dostosowana do obowiązującego wie­ku emerytalnego mężczyzn. Natomiast zdaniem rzecznika, wobec zmian wieku emerytalnego, któ­rego granica wynosić będzie co najmniej 67 lat, rozwiązanie zawarte w Prawie farmaceutycznym należy uznać za niedostosowane do realiów, tak społeczno-ekonomicznych, jaki i do wymogów sys­temu prawa. RPO nie podziela też argumentacji, iż pełnienie funkcji kierownika apteki przez oso­by, które ukończyły 70. rok życia, w każdym przypadku nie zapewni wymaganego poziomu bezpieczeństwa związanego z pełnioną funkcją.

 

źródło: Rynekzdrowia.pl