Quiz: Sprawdź, czy znasz prawo pracy2 października 2012

Zmiany, jakie zaszły na rynku farmaceutycznym, szczególnie pod wpływem wcielanych w życie ustaw i zarządzeń, spowodowały, że funkcjonowanie farmaceuty bez znajomości poszczególnych praw i kodeksów stało się praktycznie niemożliwe. Sprawdźmy zatem stan naszej wiedzy z zakresu prawa pracy

Jakie są konsekwencje niezna­jomości obowiązujących prze­pisów, łatwo sobie wyobrazić. Warto przy tym pamiętać, że nie­znajomość prawa nie zwalnia nas od odpowiedzialności i obowiązku jego przestrzegania i podlegania jego rygorom. Praca farmaceuty, zarów­no pracownika jak i pracodawcy, jest szczególnie podporządkowana regu­lacjom prawnym, gdyż obok praw i obowiązków wynikających z kodeksu karnego, kodeksu cywil­nego, prawa pracy czy tzw. kodeksu handlowego (dokładnie spółek han­dlowych), podlegamy dodatkowo na­szym „wewnętrznym” regulacjom, choćby tym, wynikającym z prawa farmaceutycznego i tzw. ustaw okołofarmaceutycznych. Nasza zna­jomość obowiązujących przepisów wystawiana jest zwykle na próbę dopiero wtedy, gdy dopadają nas problemy. Bywa, że bezradnie roz­kładamy wówczas ręce, stając w obliczu zawiłości prawa. Zachę­cam więc Państwa, byście zawczasu przetestowali swoją wiedzę – na po­czątek z zakresu prawa pracy.

Do niedawna branża farmaceutycz­na, a szczególnie apteczna, była synonimem spokojnego i stabilnego zatrudnienia dla farmaceutów. Liczba miejsc pracy przewyższała liczbę potencjalnych pracowników chętnych do jej podjęcia. Płace utrzymywały się na dobrym i stabilnym poziomie, zaś kwestie związane z łamaniem praw pracow­niczych rzadko trafiały do sądów czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Zauważyłem jednak, że od 2008 r. rynek pracy pod tym względem zaczął się dynamicznie zmieniać, PIP i sądy pracy odnotowały zna­czący wzrost skarg farmaceutów na pracodawców. Najczęstszymi za­rzutami są nierespektowanie praw pracowniczych, praca w nadgodzi­nach i niekorzystne dla pracownika zmiany warunków zatrudnienia.

 

Do najczęściej sygnalizowanych przez farmaceutów zatrudnionych w aptekach problemów należą:

 • zmiana warunków umowy (ob­niżanie wynagrodzenia, rozli­czanie godzin i nadgodzin pracy, wprowadzanie równoważnego systemu godzin pracy, wprowa­dzanie odpowiedzialności finan­sowej, wprowadzanie do umów zakazu pracy poza firmą macie­rzystą i umów lojalnościowych),
 • wypowiedzenie umowy o pracę (stosowanie zasady „kija i mar­chewki”, tj. albo przyjmujemy „narzucone” zmiany w umo­wach, albo rozwiązujemy umo­wę o pracę za porozumieniem stron bez zachowania obowiązu­jących terminów bądź poprzez zwolnienie dyscyplinarne, za rzekome ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych – decyzję zwykle trzeba podjąć tu i teraz),
 • zwolnienie pracownika z powo­dów ekonomicznych/redukcji etatów,
 • powrót z urlopu macierzyńskie­go/wychowawczego, przedłużają­ce się L4,
 • niepodporządkowanie się zalece­niom pracodawcy, niezgodnym z obowiązującym ustawodaw­stwem, tzw. farmaceutycznym,
 • kary pieniężne.

 

Życzeniem każdego pracownika jest posiadanie stabilnej i sa­tysfakcjonującej pracy. W tym dążeniu do ideału zapominamy jednak (tak pracodawcy, jak i pra­cownicy), że aby ową stabilizację i satysfakcję osiągnąć, niezbędna jest znajomość obowiązujących przepisów.

Proponuję więc Pań­stwu rozwiązanie poniższego mi­niquizu testującego stan wiedzy z zakresu obowiązującego prawa pracy. Przy każdym pytaniu mają Państwo możliwość zaznaczenia jednej z trzech odpowiedzi: A, B lub C.

 

1. Czy pracodawca ma prawo „zawró­cić” swojego pracownika z urlopu?

A. Nie.

B. Tak.

C. Tak, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, przy czym pracodaw­ca ponosi koszty takiego działania i musi zwrócić pracownikowi wy­datki poniesione na wyjazd urlopo­wy w takim zakresie, w jakim pozo­stają one w bezpośrednim związku z odwołaniem.

 

2. Czy pracodawca ma prawo wypo­wiedzieć umowę zawartą na czas nie­określony bez podania przyczyn?

A. Tak.

B. Tak, pod warunkiem, że dojdzie do tzw. „porozumienia stron”.

C. Nie, pracodawca jest zobligowa­ny do podania przyczyny rozwiąza­nia umowy o pracę.

 

3. Czy pracodawca ma prawo wypo­wiedzieć umowę o pracę bez zacho­wania okresu wypowiedzenia?

A. Tak, może to zrobić.

B. Tak, ale tylko w sytuacji, gdy firma postawiona jest w stan likwi­dacji/upadłości/przyczyn losowych pozapracowniczych, w zamian za odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia.

C. Nie, chyba że zawrze z pracowni­kiem „porozumienie stron”.

 

4. Na czym polega system równoważ­nego czasu pracy?

A. Na 40-godzinnym tygodniu pracy.

B. Na 8-godzinnej, dobowej normie czasu pracy, wykonywanej przez 5 dni w tygodniu.

C. Na możliwości zmiany (wydłu­żenia/skrócenia) dobowej normy czasu pracy, np. z 8 do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprze­kraczającym jednego miesiąca, bez przekraczania norm godzinowych zgodnych z kodeksem pracy.

 

5. Jaki dokument określa zasady świadczenia pracy przez pracownika?

A. Regulamin zakładu pracy.

B. Umowa o pracę.

C. Kodeks pracy i wymienione w nim przepisy.

 

6. Czy zatrudnionemu kierownikowi apteki należą się godziny nadliczbo­we?

A. Nie należą się, bo kierownik ma nienormowany czas pracy.

B. Należą się, ale tylko za pracę w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy.

C. Należą się, na zasadach ogólnych wynikających z przekroczenia za­sadniczego czasu pracy.

 

7. Czy pracodawca musi wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe?

A. Nie musi, zależy to od jego do­brej woli.

B. To zależy od regulaminu zakła­dowego, jaki powinien znajdować się w każdej aptece.

C. W zależności od wielkości przed­siębiorstwa, pracodawca zobowią­zany jest do wypłaty ekwiwalentu lub utworzenia funduszu świadczeń socjalnych.

 

8. Czy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?

A. Zawsze może odmówić, bez poda­nia przyczyn odmowy.

B. Może odmówić jeden raz, ze względu na ważny interes przedsię­biorstwa.

C. Nie może odmówić, gdyż jest zo­bowiązany udzielić na żądanie pra­cownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż czterech dni urlopu w każdym roku ka­lendarzowym.

 

9. Co to jest mobbing?

A. Tradycyjna forma „współpracy” praktykowana w naszej aptece.

B. Forma działań praktykowana w niektórych strukturach przedsię­biorstw.

C. Naganne działania/zachowania dotyczące lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu go lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydat­ności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmie­szenie pracownika (…).

 

10. Kogo musi zawiadomić kierownik apteki, kiedy idzie na 2-tygodniowy urlop?

A. Nikogo.

B. Pracodawcę.

C. Pracodawcę i jeżeli urlop przypa­da na czas przekazania zestawienia refundacyjnego do NFZ, należy upoważnić mgr farmacji do podpi­sania zestawienia i dołączyć je do dokumentów, przekazywanych do NFZ.

 

 

Wyniki:

Podlicz swoje punkty, podstawiając za litery wartości liczbowe: A – 1 pkt, B – 2 pkt, C – 3 pkt

 • Jeżeli uzyskałaś/eś wynik poniżej 12 punktów:
  Nie jest dobrze, masz sporo do nad­robienia. Jeżeli jesteś pracodawcą, to albo szybko nadrób braki, albo znajdź… dobrego prawnika. Pamię­taj, wszystko przed Tobą, teraz już wiesz, na co zwrócić szczególną uwagę.
 • Jeżeli uzyskałaś/eś wynik 13-19 punktów:
  Widać, że starasz się, ale jeszcze sporo pracy przed Tobą. Do tej pory nie miałaś/eś potrzeby zagłębiania się w tajniki prawa pracy.
 • Jeżeli uzyskałaś/eś wynik 20-24 punkty:
  Jest dobrze, wiesz co w trawie piszczy, pogłębiasz swoją wiedzę, ale czeka Cię jeszcze trochę pracy. Musisz zwrócić baczniejszą uwagę na prawne aspekty dotyczące Twojej pracy. Oby nie było to spowodowane sytuacjami „podbramkowymi” w Twojej aptece!
 • Jeżeli uzyskałaś/eś wynik powyżej 25 punktów:
  GRATULACJE!!! Tak trzymaj! Wiesz, co jest ważne i dobre dla Ciebie i Twojej apteki. Powodzenia!