Polocard – konkurs „Serca Serc”19 września 2012

Zapraszamy do udziału w konkursie. Do wygrania jedna z 20 stylowych filcowych toreb na laptopa

 

Regulamin konkursu „Serca Serc”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem konkursu „Serca Serc”, zwanego dalej Konkursem, jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462.
2.    Za realizację konkursu odpowiedzialna jest VALKEA MEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000291933 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 525-21-77-350 – wydawca „Farmacji Praktycznej”.
3.    Konkurs polega na przesłaniu karty odpowiedzi z zaznaczonymi odpowiedziami na trzy pytania konkursowe, umieszczone na karcie konkursowej dołączonej do „Farmacji Praktycznej”.
4.    Nagrodzonych zostanie 20 osób, które jako pierwsze prześlą poprawne odpowiedzi.
5.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na łamach drukowanego wydania „Farmacji Praktycznej”.
6.    Odpowiedzi można wysyłać do dnia 10 października 2012 r. (włącznie).
7.    Nagrody główne w konkursie stanowią filcowe torby na laptopa, przydatne w codziennej pracy farmaceuty, oznaczone wewnątrz logo Polocard.
8.    Liczba nagród głównych wynosi 20.
9.    Fundatorem nagród jest Organizator.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1.    Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.09.2012 r. i trwa do dnia 10.10.2012 r.
2.    Wskazany wyżej okres to czas, w którym farmaceuci nadsyłają wypełnione kupony konkursowe biorące udział w konkursie, zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt IV.
III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1.    Konkurs adresowany jest do farmaceutów.
2.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora,  Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A., a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
3.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Valkea Media S.A., a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).
4.    Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) przesłanie pod wskazany adres wypełnionego kuponu konkursowego,
b) wypełnienie następujących elementów pól adresowych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

IV. ZASADY KONKURSU
1.    Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom jako insert do „Farmacji Praktycznej”.
2.    Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3.    Konkurs polega na odpowiedzi na trzy pytania zamknięte. Pytania zostaną umieszczone na kuponie konkursowym.
4.    Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.
5.    Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.
6.    Nagrodzonych nagrodami zostanie pierwsze 20 osób, które poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe.
7.    Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia nadane w okresie od dnia 10.09.2012 do dnia 10.10.2012 włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie.
8.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu miesiąca od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 15.10.2012.
9.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
10.    Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 9.

V.    NAGRODY W KONKURSIE
1.    Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora.
2.    Organizator przewidział 20 jednakowych nagród. Nagrodami są filcowe torby na laptopy, o wartości do 100 złotych brutto, oznaczone wewnątrz logo Polocard.
3.    Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6.    Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że podane dane osobowe przetwarzane będą przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu organizacji konkursu oraz w celu informowania o produktach i usługach spółek należących do Grupy Polpharma. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w określonych powyżej celach.

Wszystkie konkursy >>