Czynniki wpływające na rentowność i zysk apteki24 sierpnia 2012

czynniki-wplywajace-na-rentownosc-i-zysk-apteki

Temat rentowności i zysku jest nieodłącznie związany z każdą formą działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot – bez względu na to czy będzie to dotyczyło zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, firmą usługową czy też prowadzenia apteki

Przez ostatni rok miałem sposobność dzielenia się z Państwem swoimi spostrzeżeniami na temat prowadzenia i zarządzania apteką. Każdy, nawet mały jubileusz skłania do pewnej refleksji. Warto zatem podsumować tematy, które poruszałem w swoich tekstach. Starałem się to robić w sposób łatwy i przystępny dla każdego. Zdając sobie jednak sprawę z faktu, że pewne tematy zostały ledwie zasygnalizowane, chciałbym poruszane przez siebie zagadnienia spiąć klamrą, abyśmy zakończyli nasz „kurs podstawowy” i w kolejnych artykułach mogli przejść do bardziej zaawansowanych kwestii związanych z prowadzeniem apteki.

 

Często odnoszę wrażenie, że dla pewnej grupy kolegów aptekarzy pojęcia typu „rentowność” i „zysk” (szczególnie to drugie) są wstydliwe i nieco krępujące, że występuje pewien dysonans w stosunku do zakorzenionego w naszym zawodzie pojęcia misji a osiąganym zyskiem z prowadzenia, bądź co bądź, działalności gospodarczej pod nazwą „apteka”. Pragnę uspokoić te osoby i wyrazić pogląd, że nie możemy mówić o pełnieniu misji wobec naszych pacjentów, jeżeli prowadzona przez nas działalność nie będzie rentowna. Powiedzmy sobie otwarcie, jeżeli realizowana przez nas misja dobrze służy naszym pacjentom, to zarabianie pieniędzy nie jest niczym złym ani wstydliwym.

 

Śmiem twierdzić, że im wyższa rentowność i zysk z prowadzonej działalności aptecznej, tym większa możliwość świadczenia usługi farmaceutycznej na najwyższym poziomie względem naszych pacjentów.

 

Pojęcia rentowności i zysku są ze sobą nieodwracalnie związane. Najkrótsza i chyba zarazem najbardziej trafna definicja mówi, że rentowność jest to miara efektywności gospodarowania. W praktyce efektywność tę rozumiemy jako nadwyżkę przychodów nad kosztami, czyli zysk.

 

Celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych, które sprowadzić można do maksymalizacji zysku.

Taką maksymalizację możemy osiągnąć poprzez optymalizację procesów zarządczych. Dlatego też każde przedsiębiorstwo (nawet apteka) powinno dążyć do maksymalizacji zysków, bo oznacza to, że jest zarządzane optymalnie i efektywnie. W momencie, gdy przychody są wyższe od kosztów ich uzyskania, apteka osiąga dochód, a więc zysk i jesteśmy w stanie określić jego rentowność.

 

Na jednym z farmaceutycznych portali internetowych rozgorzała dyskusja na temat: „Po czym poznać, że apteka już Ci się nie opłaca?” Myślę, że przy użyciu opisanych poniżej wskaźników rentowności i parametrów zysku będziecie Państwo mogli sami dokonać analizy kondycji swojej apteki i odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie.

 

W dużej mierze uzyskiwane parametry są uzależnione od ujęcia i mogą się wyrażać zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych (relatywnych) – netto jak i brutto. Zatem w momencie, gdy odejmiemy od przychodów ze sprzedaży koszty ich uzyskania, osiągniemy zysk lub stratę brutto ze sprzedaży. W praktyce rozróżniamy kilka rodzajów rentowności:

 

1. Rentowność sprzedaży

Określa, ile zysku przypada na jedną złotówkę sprzedaży. Innymi słowy – jaka część zysku ze sprzedaży jest zyskiem dla apteki. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo realizuje wysoką marżę na sprzedaży.

2. Rentowność aktywów

Pokazuje, jaki zysk generuje każda złotówka posiadanych aktywów. Wskaźnik ten jest miarą efektywności zarządzania aktywami przez aptekę.

3. Rentowność kapitału

Informuje, ile zysku generuje przedsiębiorstwo z każdej złotówki kapitałów własnych. Wskaźnik ten jest niezwykle istotny, mierzy on bowiem zyskowność kapitału zainwestowanego w aptekę.

 

W powyższych przykładach, we wzorach do obliczania wskaźników, wykorzystano zysk netto. Często w literaturze spotkacie się Państwo z wykorzystywaniem także takich pojęć, jak: zysk brutto ze sprzedaży, czy zysk z działalności operacyjnej, który jest wykorzystywany w celu oszacowania rentowności, bez uwzględnienia przychodów i kosztów finansowych oraz podatków.

 

Czy i jak możemy wpływać na rentowność apteki? Jakie czynniki powinniśmy uwzględniać, aby jak najefektywniej wykorzystywać środki, którymi dysponujemy? By odpowiedzieć na te pytania, musimy znać czynniki, które mają wpływ na rentowność działalności apteki, no i oczywiście na osiągany przez nią zysk. Czynniki wpływające na rentowność apteki można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne lub na bezpośrednie i pośrednie.

Podział ten jest o tyle istotny, że nad jednymi czynnikami jesteśmy w stanie zapanować, mogąc je modyfikować, a inne są od nas niezależne i strukturę naszej działalności musimy dostosować do nich. Do czynników tych należą np.:

  • czynniki o charakterze makroekonomicznym, takie jak: stan gospodarki, poziom dochodów społeczeństwa itp.,
  • obowiązujący system obciążeń finansowych: podatkowe (PIT, CIT, VAT), niepodatkowe (np. ZUS),
  • instrumenty polityki państwa (regulacje ustawowe dotyczące działalności aptek i ochrony zdrowia),
  • warunki funkcjonowania i stan rynku farmaceutycznego (aptecznego), kondycja oraz zachowania konkurentów i klientów.

 

Decydujący wpływ na osiągane wyniki apteki, a więc rentowność i zysk, mają też czynniki wewnętrzne. Można tu wymienić:

  • środki pieniężne – tak własne, jak i obce, w wystarczającej wysokości i właściwie wykorzystane,
  • posiadany know-how, czyli wiedza i praktyczne doświadczenie o zjawiskach gospodarczych i ekonomicznych dotyczących branży, w której działamy,
  • struktura organizacyjna apteki / przedsiębiorstwa,
  • zarządzanie i organizacja pracy,
  • wyposażenie techniczne,
  • odpowiednio wyszkolony i posiadający odpowiednie predyspozycje zespół pracowniczy.

 

Sporo miejsca i uwagi poświęciłem tym elementom w poprzednich artykułach. Wszystkie te dziedziny wywierają istotny wpływ na sprawne funkcjonowanie apteki i na jej efektywność. I chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne znaczenie posiada ich prawidłowa realizacja.

 

Podsumowując, każda realizowana działalność gospodarcza bez względu na jej rodzaj powinna być rentowna i przynosić zysk. Działalność nie przynosząca zysku typu „non profit” niech pozostaje zarezerwowana dla instytucji o charakterze charytatywnym.