SimetiGAST Forte – konkurs!22 czerwca 2012

Weź udział w konkursie Simetigast i wygraj jedną ze 100 nagród!

Regulamin konkursu SimetiGAST FORTE kierowanego do farmaceutów

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie SimetiGAST FORTE  – kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnicy).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni), pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising oraz pracownicy firmy Valkea Media SA oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 18.06.2012 i trwa do 18.07.2012 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20.07.2012 r.

III. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

IV. Zasady konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania, związane z produktem „Simetigast Forte”.
 2. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej będą dystrybuowane wśród Uczestników wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami czasopisma Farmacja Praktyczna. Kupony konkursowe zawierają podstawowe informacje o Konkursie.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła kupon konkursowy pod wskazany adres z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe oraz wypełnionym polem adresowym zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik wysyła pod wskazany adres. Koszty wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.
 5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych, zawierających prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.
 6. Nagrodzonych zostanie pierwszych 100 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe i prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe, a których odpowiedzi dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 18.06.2012 – 18.07.2012 r.
 7. Organizator uwzględni wyłącznie kupony konkursowe otrzymane do dnia 18.07.2012 r. włącznie. Kupony konkursowe, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 8. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) nagrodzonego Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 

V. Nagrody w Konkursie

 1. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są spinki do fartucha z kryształkami Swarowskiego o wartości jednostkowej do 100 zł brutto.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.
 4. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w I pkt 2, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o przyznaniu nagrody.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją Konkursu i wydaniem przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 9. Organizator informuje, iż dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto), zostaną opublikowane na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.farmacjapraktyczna.pl.
 12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie.

Wszystkie konkursy >>