Recepta na zwykłej kartce papieru?28 czerwca 2012

-recepta-na-zwyklej-kartce-papieru

Recepta może być wystawiona na dowolnym druku lub nawet na zwykłej kartce papieru o dowolnym rozmiarze, pozwalającym odczytać zamieszczone na niej dane. Takie rekomendacje wydało prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Prezydium NRL wezwało lekarzy i dentystów do niepodpisywania przesyłanych przez NFZ nowych umów dotyczących wypisywania recept na leki refundowa­ne. Zdaniem lekarzy NFZ narzuca warunki umowy cywilnoprawnej, które „są rażąco niesprawiedliwe oraz sprzeczne z prawem”. Prezydium NRL wy­stąpiło do NIK i UOKiK o zbadanie działalności NFZ.

 

NRL w swoich rekomendacjach wskazało, że do wystawienia recepty wystarczające jest podanie następujących danych: imię i nazwisko pacjenta, adres miejsca zamieszkania, nazwa leku (najlepiej międzynarodowa), postać, dawka, ilość leku, spo­sób dawkowania, data, podpis lekarza, numer pra­wa wykonywania zawodu.

 

źródło: Wprost.pl

Prześlij dalej