Mieszanki Apteczne – lista laureatów konkursu4 czerwca 2012

miesznaki_apteczne_2

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu Mieszanki Apteczne

Zadanie konkursowe brzmiało: Podaj nazwy trzech dowolnych produktów z linii Mieszanek Aptecznych.

Prawidłowe odpowiedzi: Gastrosan, Urosan, Nervosan, Septosan, Vagosan, Normosan, Cholagoga II, Bronchial, Nervinum, Diabetosan

Laureatami konkursu są:

Imię i nazwisko / apteka Miejscowość
Bernadeta Adamaszek Czechowice-Dziedzice
Jolanta Lubińska (Apteka Pod Wieżą) Więcbork
Emilia Banasiak Aleksandrów Kujawski
Beata Bankert Piła
Anna Bartczak Strzelce Opolskie
Magdalena Bednarczyk Ząbki
Agnieszka Błażejczak Wielichowo
Zofia Budzyńka-Kaznowska Ulhówek
Apteka Bursztynowa Częstochowa
Agnieszka Chałada Lublin
Ewa Chomiuk Poznań
Beata Chorążyczewska Osielsko
Longina Cwenk Zamość
Ewa Czaplicka Działdowo
Anna Czarnocka Oborniki Śląskie
Bogdańska Danuta Hrubieszów
Apteka Dbam o Zdrowie Bytom (ul. Batorego)
Apteka Dbam o Zdrowie Gdynia (ul. Starowiejka)
Klaudia Dresler Zabrze
Małgorzata Dubiel Nowy Sącz
Marcin Dybek Łańcut
Anna Gądek Brzezie
Klaudia Gilner Rybnik
Aneta Gis Tomaszów Lubelski
Ewelina Gołembiewska Lublin
Małgorzata Gromelska Bielsko Biała
Piotr Grzelczyk Książ Wlkp.
Żaneta Grzelczyk Książ Wlkp.
Ewa Herod Kraków
Agnieszka Jabłecka Jabłonna
Elżbieta Jaros Łódź
Dorota Jaroszczak Poznań
Paulina Kaczmarzyk Wieluń
Anna Kalasiewicz Lublin
Alicja Kałużna Tychy
Agnieszka Kapica Katowice
Małgorzata Karska Poznań
Iwanek Klon Skoczów
Sabina Kmiecik Marcinowice
Anna Konopka Lublin
Sylwia Kopeć Czechowice-Dziedzice
Joanna Kościńska Działdowo
Patrycja Kowalska Tychy
Ewa Kuckiewicz Szczecin
Anna Kudzia Bystra
Anna Latka Kraków
Ewelina Majcher Warszawa
Ewa Malendowska Janów Lubelski
Maria Masalska Czeremcha
Anna Matelska Poznań
Marzena Matuła-Radoń Lanckorona
Dorota Mazurczak-Rojek Płock
Dorota Mazurek Lublin
Apteka Medialis Bytom
Katarzyna Mielnik Przytoczna
Justyna Migała-Zawada Poznań
Agnieszka Niedźwiedzka Biłgoraj
Irena Orłowska Żyrardów
Justyna Orłowska Żyrardów
Julita Pabiniak-Gorący Łódź
Jacek Palus Lublin
Marta Penczak Klwów
Zofia Piotrowska Bielsk Podlaski
Katarzyna Płachta Kielce
Justyna Poraj Przystajń
Magdalena Rożeńska Lidzbark
Beata Sekuła Kraków
Zdzisław Seyda Ujście
Magdalena Sierka Olkusz
Jola Skarżyńska Tychy
Kinga Słabosz Gdów
Izabela Sobaszek Łódź
Elzbieta Sosnowska Gliwice
Magdalena Spirkowicz Poznań
Marianna Stadnik Lublin
Agata Staroń Racibórz
Anna Strychalska Chodzież
Anna Suchecka Poddębice
Magdalena Suwara-Dziaduch Bochnia
Monika Symiec Lubliniec
Marzena Synak Nowy Dwór Mazowiecki
Ewa Szlazak Brodnica
Janusz Szot Proszowice
Kamila Świątek Leszno
Katarzyna Topolnicka Rawicz
Małgorzata Warchapowicz Bielsk Podlaski
Edyta Wasiak-Szymkiewicz Kielce
Aleksandra Wątroba Mikołów
Marta Wilk Kraśnik
Barbara Winkler Gołąb
Aleksandra Włodarek Poznań
Zuzanna Włodarz Czchów
Jolanta Wojciech Poznań
Maja Woźniak Pruszcz Gdański
Urszula Wronka Lublin
Danuta Wyszyńska Tarnowskie Góry
Anna Żbikowska Gdynia

Serdecznie gratulujemy!

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Odkryj na nowo Mieszanki Apteczne” skierowanego do Farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „Odkryj na nowo Mieszanki Apteczne”.

 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez wysłanie maila na adres: mieszankiapteczne@farmacjapraktyczna.pl.

 7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 17.04.2012 r. i trwa do 18.05.2012

III. Uczestnictwo w konkursie

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,

3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

1) udzielenie prawidłowej odpowiedzi drogą mailową poprzez wysłanie maila na adres: mieszankiapteczne@farmacjapraktyczna.pl

2) podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adres e-mail.

IV. Zasady konkursu

 1. Informacje o zasadach konkursu oraz pytanie konkursowe zostaną umieszczone w karcie konkursowej oraz na stronie www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce KONKURSY.

 2. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z produktami z linii Mieszanki Apteczne.

 3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wysłać maila z odpowiedzią na adres: mieszankiapteczne@farmacjapraktyczna.pl

 4. Przy wyborze zwycięzcy decyduje data otrzymania przez Organizatora prawidłowej odpowiedzi na pytanie, wysłane na adres mailowy podany w kuponie konkursowym.

 5. Nagrody przyznane zostaną 100 osobom, które poprawnie odpowiedzą drogą mailową na adres Organizatora jako pierwsze.

 6. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie maile otrzymane do dnia 18.05.2012 r. włącznie. Maila z odpowiedziami, które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 8. Wysłanie odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 29.05.2012 r.

V. Nagrody w konkursie

 1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

 2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami jest komplet ręczników z logo Mieszanki Apteczne o wartości do 100 zł brutto.

 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.

 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora do dnia 05.06.2012 za pośrednictwem firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.

 2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu komputerowego, operatorów sieci internet oraz firmy kurierskiej, a także za inne zdarzenia lub okoliczności niezawinione przez Organizatora”.

 

Wszystkie konkursy >>