„Co lekarz miał na myśli” – kolejna edycja (2012)!22 maja 2012

Kolejna edycja naszego konkursu rozpoczęta! Zapraszamy do zabawy!

Poprawne nazwy preparatów wypisanych na recepcie załączonej poniżej (kliknik, aby powiększyć) prosimy przesyłać na adres:

redakcja@farmacjapraktyczna.pl

Scan001_max

Informujemy, że podane dane osobowe przetwarzane będą przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., zsiedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochroniedanych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu organizacji konkursu oraz w celuinformowania o produktach i usługach spółek należących do Grupy Polpharma. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w określonych powyżej celach.

Serdecznie zapraszamy do zabawy!

 

Regulamin konkursu „Co lekarz miał na myśli?”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Organizatorem konkursu Rozszyfruj Receptę, zwanego dalej Konkursem, jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525 21 13 462. Za realizację konkursu odpowiedzialna jest VALKEAMEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000291933 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 525-21-77-350 – wydawca „Farmacji Praktycznej”

2. Konkurs polega na odgadnięciu treści recepty zamieszczonej na stronie internetowejwww.farmacjapraktyczna.pl i przesłaniu odpowiedzi mailem do redakcji Farmacji Praktycznej: redakcja@farmacjapraktyczna.pl

 

§ 2.

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany jest do farmaceutów.

 

§ 3.

Odpowiedzi można wysyłać do dnia 30 maja 2012 r. Ostateczny termin doręczania odpowiedzi mija z dniem 31 maja 2012 r.

 

§ 4.

1. Nagrody główne w konkursie stanowią upominki o wartości do 100 złotych, przydatne w codziennej pracy farmaceuty, oznaczone logo Polpharma lub jednego z produktów ZF Polpharma SA.

2. Liczba nagród głównych wynosi 5.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

 

II. UCZESTNICY

§ 5.

1. Konkurs adresowany jest do farmaceutów.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZF Polpharma S.A. oraz Polpharma BH Sp. z o. o., a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Valkea Media S.A. a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

 

III. ZASADY KONKURSU

§ 6.

Zasady konkursu są następujące:

1. Konkurs polega na odgadnięciu i przesłaniu do redakcji Farmacji Praktycznej nazw i dawek leków wypisanych na recepcie, zamieszczonej w zakładce konkursowej, znajdującej się na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl

2. Odpowiedzi powinny zostać przesłane na adresy e-mail redakcja@farmacjapraktyczna.pl najpóźniej do dnia 30 maja 2012 r.

3. Warunkiem uwzględnienia odpowiedzi w konkursie jest jej otrzymanie przez Organizatora najpóźniej w dniu 31 maja 2012 r.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

5. Nagrody zostaną przyznane 5 pierwszym osobom, które przyślą do redakcji prawidłowe odpowiedzi.

6. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 8 czerwca 2012 r. (dzień rozstrzygnięcia konkursu). Zwycięzców wyłoni jury konkursowe, powołane przez Organizatora.

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

7. Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 15 czerwca 2012 r.

8. Wyniki konkursu, po jego rozstrzygnięciu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w Farmacji Praktycznej

9. Nadesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

2. Przekazanie odpowiedzi oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków Regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w siedzibie

Organizatora.

4. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagród. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych. Uczestnik może żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, z tym, że żądanie usunięcia danych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.

 

Wszystkie konkursy >>