Konkurs ŻURAVIT28 maja 2012

Zapraszamy lekarzy urologów do udziału w konkursie

Regulamin konkursu ŻURAVIT kierowanego do lekarzy urologów:

I.    Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w mistrzowskim konkursie ŻURAVIT, kierowanym do lekarzy urologów.
2.    Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
3.    Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
4.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy urologów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora,  Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A., a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
6.    Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie związane produktem Żuravit, będącym suplementem diety, oraz na wymyśleniu i zapisaniu na kuponie konkursowym hasła promocyjnego dla tego produktu.
7.    Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu konkursu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 

II.    Czas trwania konkursu

1.    Konkurs rozpoczyna się 30.05.2012. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

1)    I etap – od 30.05.2012 do 15.06.2012 – termin przekazania Uczestnikom informacji o konkursie wraz z kuponem zgłoszeniowym; dodatkowo informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie www.farmacjapraktyczna.pl
2)    II etap – od 30.05.2012 do 20.06.2012 – termin przekazania przez Uczestników konkursu kuponów konkursowych biorących udział w konkursie zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt V.

2.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 25.06.2012

III.    Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

IV.    Uczestnictwo w konkursie

1.    W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

1)    zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2)    posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
3)    posiadające prawo wykonywania zawodu Lekarza Urologa.

2.    Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego wraz z danymi teleadresowymi za pośrednictwem Przedstawicieli Medycznych Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

 

V.    Zasady konkursu

1.    Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wręczone Uczestnikom poprzez Przedstawicieli Medycznych Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
2.    Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3.    Konkurs polega na odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe, związane z produktem Żuravit, oraz na wymyśleniu i zapisaniu na kuponie konkursowym hasła promocyjnego dla Żuravitu. Pytanie zostało umieszczone na kuponie konkursowym.
4.    Zgłaszane hasła promocyjne muszą być wymyślone samodzielnie. Do konkursu nie można zgłaszać haseł cudzego autorstwa, ani zawierających zapożyczeń z dzieł cudzego autorstwa. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich. Autorzy haseł – Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora w związku z wykorzystaniem haseł w sposób opisany w ust. 12, poniżej.
5.    Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik przekazuje Organizatorowi za pośrednictwem Przedstawicieli Medycznych Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
6.    Nagrody przyznane zostaną 28 osobom, które zostaną wyłonione spośród tych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, a których hasła zostaną uznane za najciekawsze przez komisję konkursową.
7.    Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie kupony konkursowe otrzymane do dnia 20.06.2012 włącznie.
8.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody poprzez Przedstawicieli Medycznych Polpharma BH Sp. z o.o. w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
9.    Wyniki konkursu zostaną także ogłoszone po dniu rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
10.    Wręczenie nagród nastąpi poprzez Przedstawicieli Medycznych Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. najpóźniej do 06.07.2012
11.    Przekazanie Organizatorowi kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu, w szczególności na stronie WWW, o której mowa w ust. 9.
12.    Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystać hasła promocyjne nadesłane przez Uczestników, którzy zostali laureatami konkursu w następujący sposób: włączanie nagrodzonych haseł w całości lub w części do własnych materiałów promocyjnych i reklamowych Organizatora, dotyczących jego przedsiębiorstwa lub produktów bądź aktywności i rozpowszechnianie takich materiałów w formie drukowanej lub audiowizualnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w formie elektronicznej bez ograniczenia terytorialnego.
13.    Uprawnienie Organizatora, o którym mowa w ust. 12 trwa 5 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
14.    Uczestnicy Konkursu, zgłaszając hasło do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora w sposób określony w ust. 1, powyżej.

VI.    Nagrody w konkursie

1.    Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
2.    Organizator przewidział 28 jednakowych nagród. Nagrodami są piłki sportowe, o wartości do 100 złotych brutto.
3.    Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z roku 2010, Nr 51, poz. 307) nagrody są zwolnione z opodatkowania.
4.    Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych kuponów.
5.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do  zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, ani prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody na inną osobę.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne nagrody, o podobnej wartości.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród lub ich niedostarczenie wynikłe z winy producenta, przewoźnika, dostawcy lub jakiejkolwiek innej osoby, nie będącej pracownikiem Organizatora.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych.

VII.    Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
2.    Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.
3.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Niepodanie danych określonych w kuponie konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
4.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
6.    Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Wszystkie konkursy >>