Reklama apteki jest zakazana26 kwietnia 2012

reklama-apteki-jest-zakazana

Nie ma podziału na reklamę wewnętrzną czy zewnętrzną apteki bądź ich działalności, gdyż każda jej forma jest zakazana

Z Minister Zofią Ulz, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, rozmawia Lilianna Bartowska-Lewicka

Wiemy, że stanowisko Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w kwestiach reklamy aptek i programów lojalnościowych jest niezmienne, ale z głosów dochodzących od farmaceutów wynika, że w obiegu znajdują się np. karty „opieki farmaceutycznej”. W jaki sposób aptekarze mają reagować na informacje od pacjenta, że w innej aptece nadal dostają prezenty?

Mając na uwadze definicję reklamy apteki (patrz ramka) oraz faktyczny cel programów lojalnościowych, Główny Inspektorat Farmaceutyczny stoi na stanowisku, że wszelkie programy lojalnościowe stanowią formę reklamy działalności aptek, gdyż są zachętą do kupna produktów leczniczych wyłącznie we wskazanych aptekach, w celu zwiększenia ich obrotów. W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 94a ust. 1 ustawy (patrz ramka) – Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami) – są one zakazane. Należy jednak wskazać, iż w myśl art. 94a ust. 2 w/w ustawy postępowanie administracyjne w zakresie reklamy aptek i ich działalności prowadzą wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni. W związku z czym dopiero po wydaniu decyzji administracyjnej I instancji, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, jako organ odwoławczy, będzie mógł zająć stanowisko w zakresie legalności stosowania konkretnego programu.

Co może bezpiecznie reklamować apteka/farmaceuta, nie naruszając prawa? Czy może posiadać materiały reklamowe?

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696) [dalej „ ustawa refundacyjna”] art. 60 pkt.7 wprowadziła zmiany do art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne, zakazujące reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności. Jednocześnie przepis stanowi, iż nie jest reklamą informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Treść powyższego artykułu jednoznacznie wskazuje, że apteki nie mogą prowadzić działalności reklamowej, gdyż tym samym narażają się na złamanie prawa w myśl art. 94a ustawy – Prawo Farmaceutyczne.

Czy jest jakiś podział na reklamę wewnętrzną i zewnętrzną apteki?

Nie ma podziału na reklamę wewnętrzną czy zewnętrzną apteki bądź ich działalności, gdyż każda jej forma jest zakazana.

Jak do prawa farmaceutycznego ma się reklama produktów leczniczych na szybach i ulotkach, wkładanych do osiedlowych skrzynek pocztowych?

Nowelizując art. 94a ustawy (patrz ramka) – Prawo Farmaceutyczne ustawodawca nie zakazał reklamowania produktów leczniczych na terenie apteki, w związku z tym jest ona dozwolona pod warunkiem, że jest zgodna z przepisami rozdziału 4 pt. „Reklama produktów leczniczych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1327). Odmienną kwestią jest rozpowszechnianie ulotek poprzez wkładanie ich do osiedlowych skrzynek, gdyż ocena przedmiotowej sytuacji zależy od tego czy na ulotkach znajduje się wyłącznie zgodna z przepisami reklama produktów leczniczych czy również znajdowałyby się elementy, które wskazywałyby na możliwość zakwalifikowania niniejszej ulotki jako reklamy apteki bądź jej działalności. W takiej sytuacji rozpowszechnianie niniejszych ulotek byłoby niezgodne z art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo Farmaceutyczne.

Czy w ramach opieki farmaceutycznej farmaceuta może na terenie swojej apteki posługiwać się ciśnieniomierzem i dokonywać pomiaru ciśnienia krwi pacjentom?

Ustawodawca w art. 86 ust. 2 (patrz ramka) ustawy Prawo Farmaceutyczne wskazał usługi farmaceutyczne, które mogą być świadczone w aptece. Katalog ten nie zawiera pomiaru ciśnienia dokonywanego przez farmaceutę.

Co jest bezwzględnie zakazane, a co może robić apteka, by czuć się bezpiecznie?

Apteka powinna przestrzegać zapisów obowiązującego prawa i nie prowadzić działań marketingowych, które mogłyby zostać uznane za nieuprawnioną reklamę apteki bądź jej działalności.

Na co apteka powinna zwracać uwagę i w jakich kwestiach spornych może się do Państwa zgłaszać?

Apteka powinna zwracać uwagę, aby nie stosować mechanizmów reklamowych, które będą niezgodne z art. 94a ustawy – Prawo Farmaceutyczne. Jak już wcześniej zostało wskazane, właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni są organem I instancji w przedmiocie reklamy działalności aptek.

Czy mieliście już Państwo sprawy karne dla aptek łamiących prawo farmaceutyczne?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie posiada informacji o nałożeniu przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych kar na podmioty, prowadzące reklamę apteki bądź ich działalności.

 

Podstawa prawna:

• Reklamą działalności apteki jest działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Każde działanie, skierowane do publicznej wiadomości niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2008 r., sygn. Akt VII SA /Wa 1985/07).

• Art. 86. 1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2. 2. Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących: 1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach; 2) sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin; 3) sporządzenie leków aptecznych.

• Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. 4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.