Konkurs „Nie złap wilka!” rozstrzygnięty!16 kwietnia 2012

Mamy przyjemność zaprezentować listę laureatów.

Zwycięzcami konkursu są:

Justyna Orłowska (Żyrardów)
Irena Orłowska (Żyrardów)
Magdalena Rożeńska (Lidzbark)
Ewa Czaplicka (Działdowo)
Justyna Janiak (Rybno)
Michał Skotak (Sochaczew)
Maria Zawada (Trzebinia)
Piotr Grzelczyk (Książ Wlkp.)
Helena Gorczowska (Kraków)
Żaneta Grzelczyk (Książ Wlkp.)
Joanna Zawada (Kraków)
Zdzisława Lipska (Kraków)
Ewa Kalinowska (Działdowo)
Ewa Dobrzeniecka (Nidzica)
Beata Bankert (Piła)
Marzena Stawińska-Chruściel (Ojrzeń)
Agata Markowska (Gliwice)
Izabela Kielińska (Bysław)
Agnieszka Chałada (Lublin)
Małgorzata Warchapowicz (Bielsk Podlaski)
Izabela Talarek (Bydgoszcz)
Justyna Janczewska (Warszawa)
Urszula Marczak-Bęben (Oleśnica)
Olga Gogłoza (Lublin)
Marta Domżalska (Inowrocław)
Magdalena Palak (Tomaszów Lubelski)
Dorota Łuszcz Szopa (Kraków)
Katarzyna Świątek (Widawa)
Ewa Chomiuk (Poznań)
Sylwia Kopeć (Czechowice-Dziedzice)
Joanna Kościńska (Działdowo)
Iwona Palicka (Wschowa)
Arleta Zawiślak (Sawin)
Leontyna Zawiślak (Sawin)
Marta Zawiślak (Sawin)
Sylwia Zawiślak (Sawin)
Eulalia Skrzat (Janów Lubelski)
Matylda Markizańska (Połczyn Zdrój)
Marek Bożek (Chełm)
Anna Powaga (Chełm)
Andrzej Czerwiński (Sawin)
Barbara Stoszko (Kraków)
Izabela Kwinta (Kłaj)
Joanna Hawełka-Kucharczyk (Rybnik)
Joanna Bogdziun (Warszawa)
Katarzyna Lasota (Naruszewo)
Anna Misiejuk (Janów Podlaski)
Marta Wilk (Kraśnik)
Beata Sekuła (Kraków)
Marianna Patkowska (Łuków)
Dorota Bujak (Łuków)
Ela Siembida (Lublin)
Brygida Tadaj-Sicińska (Pasym)
Karolina Klóska (Ostrzeszów)
Marta Stachowiak (Rawicz)
Danuta Bogdańska (Zamość)
Maja Załęska-Woźniak (Pruszcz Gdański)
Marta Tobiasz (Nowy Wiśnicz)
Izabela Sobaszek (Łódź)
Dominika Góral (Przemyśl)
Krystyna Zajdel (Przemyśl)
Joanna Artiomow (Dobrzyków)
Dorota Dziewulska (Międzyrzec Podlaski)
Natalia Cicharzewska (Ostrów Wlkp.)
Marcin Florek (Wrocław)
Magdalena Sołtysik (Kraków)
Jolanta Samarek (Kołobrzeg)
Anita Domańska (Kazimierza Wielka)
Joanna Kucięba (Kazimierza Wielka)
Dorota Grewling (Chyby)
Anna Setlak (Gliwice)
Joanna Kwapis (Chełmno)
Klaudia Dresler (Zabrze)
Maria Moskała (Wadowice)
Grażyna Chmielewska (Śrem)
Hanna Michalska (Białystok)
Agnieszka Bartoszek (Sandomierz)
Wojciech Kudłacz (Nowa Biała)
Agnieszka Kudłacz (Krościenko n.D.)
Andrzej Adamczyk (Bliżyn)
Monika Zygarowicz (Sandomierz)
Lena Dubiel (Łoniów)
Łucja Adamska (Iłża)
Stanisław Zygarowicz (Sandomierz)
Ewelina Gołembiewska (Lublin)
Patrycja Kowalska (Tychy)
Agnieszka Suchy (Jarosław)
Wanda Chmielewska (Żalno)
Ewelina Cyran (Kluki)
Karolina Karska (Poznań)
Magdalena Bednarczyk (Ząbki)
Agata Lewoniec-Narolska (Stargard Szczeciński)
Bożena Stachewicz (Działdowo)
Barbara Świtała (Tarnogród)
Barbara Winkler (Gołąb)
Dorota Florkowska (Szczytno)
Karolina Kędziela (Wyszków)
Monika Stachurska (Łęczyca)
Marek Koteluk (Głogówek)
Elżbieta Jaros (Łódź)

Serdecznie gratulujemy! 

Informujemy, że podane dane osobowe przetwarzane będą przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu organizacji konkursu oraz w celu informowania o produktach i usługach spółek należących do Grupy Polpharma.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w określonych powyżej celach.

 

Regulamin konkursu „NIE ZŁAP WILKA” skierowanego do Farmaceutów

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „NIE ZŁAP WILKA”.
2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez wysłanie e-maila na adres: niezlapwilka@polpharma.com poprzez stronę internetową www.farmacjapraktyczna.pl.
7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 01.03.2012 r. i trwa do 15.04.2012 r.

III. Uczestnictwo w konkursie
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,
3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) udzielenie prawidłowej odpowiedzi drogą mailową poprzez stronę internetową www.farmacjapraktyczna.pl,
2) podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adresu e-mail.

IV. Zasady konkursu
1. Informacje o zasadach konkursu oraz pytanie konkursowe zostaną umieszczone w marcowym numerze czasopisma „Farmacja Praktyczna” oraz na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce KONKURSY.
2. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z produktem z żUravit.
3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wejść na stronę internetową www.farmacjapraktyczna.pl, za pośrednictwem której wysyła odpowiedź na postawione pytanie w konkursie.
4. Przy wyborze zwycięzcy decyduje data otrzymania przez Organizatora prawidłowej odpowiedzi na pytanie, wysłane na adres mailowy podany na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w kuponie konkursowym.
5. Nagrody przyznane zostaną 100 osobom, które poprawnie odpowiedzą drogą elektroniczną na adres Organizatora jako pierwsze, na pytanie konkursowe.
6. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie maile otrzymane do dnia 15.04.2012 r. włącznie. Maila z odpowiedziami, które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo  w ciągu 10 dni  od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
8. Wysłanie odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20.04.2012 r.

V. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są zawieszki do telefonu z kryształkami Swarovski  o wartości do 100 zł brutto.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta nagród.
6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora do dnia 15.05.2012 r. za pośrednictwem firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu komputerowego, operatorów sieci Internet oraz firmy kurierskiej, a także za inne zdarzenia lub okoliczności niezawinione przez Organizatora.

Wszystkie konkursy >>