Konkurs „Metamorfozy z Pirolamem”24 kwietnia 2012

Zapraszamy do naszej nowej zabawy!

Regulamin konkursu Metamorfozy z Pirolamem Szampon kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Metamorfozy z Pirolamem Szampon – kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).

2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnicy).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelpińskiej 19, członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni), pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising oraz pracownicy firmy Valkea Media SA oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

II. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 18.04.2012r. i trwa do 18.05.2012 r.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 19.05.2012 r.

III. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

IV. Zasady konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy prześlą poprawne odpowiedzi na 2 pytania oraz najciekawsze odpowiedzi na pytanie otwarte zawarte na kuponie konkursowym dołączonym do kwietniowego wydania Farmacji Praktycznej.

2. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej będą dystrybuowane wśród Uczestników wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami czasopisma Farmacji Praktycznej. Kupony konkursowe zawierają podstawowe informacje o Konkursie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła kupon konkursowy pod wskazany adres Organizatora z odpowiedziami na pytania konkursowe oraz wypełnionym polem adresowym zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania , numeru telefonu oraz adres e-mail. Koszty wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.

4. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych zawierających poprawne odpowiedzi na pytania oraz najciekawszą odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe: „Jak wyobraża sobie Pani swoją metamorfozę?”.

5. Nagrodzonych zostanie 5 farmaceutów, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe, i których odpowiedzi dotrą do Organizatora w dniach: 18.04.2012 – 18.05.2012 r.

6. Organizator uwzględni wyłącznie kupony konkursowe otrzymane do dnia 18 maja 2012 r. włącznie. Kupony konkursowe, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w Konkursie.

7. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie do dnia 22 maja 2012 r.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl w dniu 22 maja 2012 roku.

9. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

V. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewidział 6 jednakowych nagród. Każdy z 6 nagrodzonych uczestników jako nagrodę otrzyma weekendowy pobyt dla jednej osoby w dniach 13-15.07.2012r. w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej i udział w Metamorfozie z Pirolamem Szampon –obejmujący dobór fryzury przez stylistę fryzur, profesjonalny makijaż, udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz zabieg SPA o łącznej wartości 4300 złotych, oraz kwotę pieniężną w wysokości 478 złotych. Z pieniężnej części nagrody Organizator potrąci 10% podatku należnego od łącznej wartości nagrody. Każdy nagrodzony uczestnik otrzyma wyłącznie rzeczowy element nagrody.

2. Przyjęcie nagrody przez Uczestnika oznacza udzielenie Polpharmie Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000043523, przez Uczestnika nieodwołalnego, nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego prawa do utrwalenia  jego wizerunku w formie fotograficznej, jak również do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz utworów z jego wizerunkiem wykonanych podczas sesji zdjęciowej o której mowa w ust. 1 powyżej. Zgoda o której mowa w zdaniu poprzedzającym  obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium i w dowolnej formie w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych, kronikarskich i archiwalnych realizowanych przez Organizatora, a w szczególności w celu publikacji wykonanych zdjęć w:

a. gazetach,

b. kalendarzach,

c. czasopismach,

d. publikacjach elektronicznych i stronach WWW,

e. własnych kronikach i wydawnictwach,

f. folderach reklamowych i promocyjnych.

3.Dodatkowo, nagrodzeni Uczestnicy zrzekają się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wykonanych zdjęć z ich wizerunkiem.
4. Uczestnikom zostaną zwrócone udokumentowane koszty podróży do i z Warszawy oraz zostanie im zapewniony transport z Warszawy do Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej oraz z powrotem.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

6. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

7. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w I pkt 2, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o przyznaniu nagrody.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją Konkursu i wydaniem przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

9. Organizator informuje, iż dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora.

12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Wszystkie konkursy >>