PASMI na temat zakazu reklamy14 marca 2012

pasmi-nt-zakazu-reklamy

Wejście w życie nowej ustawy refundacyjnej z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadziło rewolucję w funkcjonowaniu polskiego rynku farmaceutycznego, w tym zasady reklamowanie aptek i punktów aptecznych.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą refundacyjną wprowadziła duże zamieszanie na rynku farmaceutycznym. Pomijając cały aspekt spraw refundacyjnych, ustawa zmieniła diametralnie zasady prowadzenia reklamy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych.

 

REKLAMA LEKÓW A REKLAMA APTEK

Ustawa refundacyjna, dokonując nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, zmieniła treść art. 94 a. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu „Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego”. Ustawa natomiast nie zmieniła zasad prowadzenia reklamy produktów leczniczych (leków). W praktyce oznacza to, iż apteka zgodnie z art. 94 a ww. ustawy może przekazywać do publicznej wiadomości jedynie informacje o nazwie, lokalizacji i godzinach otwarcia. Wskazując na różnice pomiędzy reklamą apteki a reklamą leków, należy stwierdzić, iż reklama apteki ma na celu zachęcenie do nabywania jakiegokolwiek produktu w danej konkretnej aptece. Natomiast reklama produktu leczniczego nie odnosi się do działalności żadnej apteki, a ma na celu zachęcenie do nabywania konkretnego produktu w jakiejkolwiek aptece.

Nie ma przeszkód, aby tak jak dotychczas, podmioty odpowiedzialne lub podmioty działające na ich zlecenie prowadziły reklamę leków na terenie apteki lub punktu aptecznego pod warunkiem, iż reklama spełnia wymogi określone przepisami prawa (stanowisko Departamentu Prawnego GIF). Oznacza to, iż apteka nie może tworzyć własnych materiałów reklamowych dotyczących leków. Wszystkie materiały reklamowe znajdujące się w aptece (w witrynie, na półce, plakaty, ulotki, standy, potykacze) muszą pochodzić od podmiotu odpowiedzialnego i to on ponosi odpowiedzialność za ich treść, jak również za rozmieszczenie na terenie apteki.

 

„Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w aptekach nie może ograniczać powierzchni ekspedycyjnej przeznaczonej dla osób korzystających z usług apteki; musi być rozmieszczona w sposób uporządkowany w stałych, wydzielonych miejscach.”

 

Wartym podkreślenia jest również fakt, iż zasady prowadzenia reklamy produktowej w aptece ogólnodostępnej odnoszą się również do reklamy asortymentu, o którym mowa w art. 86 ust. 8 (m.in. suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki), gdyż jak zostało wspomniane ustawodawca ograniczył do minimum możliwości reklamowe apteki – wyłączając w konsekwencji prowadzenie reklamy produktowej przez aptekę, z wyjątkiem sytuacji, w której apteka ogólnodostępna działa na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.

Reasumując, należy podkreślić, iż diametralnej zmianie uległy dotychczasowe działania reklamowe prowadzone przez aptekę. Natomiast należy ponownie podkreślić, iż reklama leków OTC jest nadal dopuszczalna i może być prowadzona w aptece przez podmioty odpowiedzialne na dotychczasowych zasadach.