Konkurs Metafen!15 marca 2012

Zapraszamy do udziału w naszej nowej zabawie!

Regulamin konkursu „Konkurs Metafen”, kierowanego do farmaceutów na łamach „Farmacji Praktycznej”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie: „Konkurs Metafen„ kierowanym do farmaceutów.
2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu w siedzibie Organizatora.
4. Konkurs przeznaczony jest dla farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
II. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.03.2012 r. i trwa do dnia 12.04.2012 r.
Wskazany wyżej okres to czas, w którym farmaceuci nadsyłają wypełnione kupony konkursowe biorące udział w konkursie, zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt IV.
III. Uczestnictwo w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) przesłanie pod wskazany adres wypełnionego kuponu konkursowego
2) wypełnienie następujących elementów pól adresowych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy.
IV. Zasady konkursu
1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom jako insert do Farmacji Praktycznej.
2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie otwarte związane z produktem Metafen. Pytanie zostanie umieszczone na kuponie konkursowym.
4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.
5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.
6. Nagrodzonych nagrodami zostanie pierwsze 100 osób które, poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe.
7. Poprawność merytoryczną odpowiedzi oceni Jury składające się z 3 przedstawicieli Organizatora.
8. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia nadane w okresie od dnia 12.03 2012 do dnia 12.04.2012 włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu miesiąca od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 23.04.2012.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl
10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 9.
V. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora.
2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są czarne, skórzane torby na laptopa marki Batycki, o wartości do 100 złotych brutto, oznaczone logo produktu.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
VI. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie konkursy >>