ExtraKonkurs rozstrzygnięty! Wyniki1 lutego 2012

Zapraszamy do sprawdzenia listy laureatów!

Laureatami konkursu są:
Lucyna Bartosiewicz (Kolno), Anna Guzewicz (Kolno), Agnieszka Pawłowska (Kolno), Małgorzata Porzezińska (Białystok), Magdalena Koźluk (Białystok), Hanna Michalska (Białystok), Katarzyna Trepanowska (Kolno), Bożena Wiśniewska (Kolno), Andrzej Nadolski (Słupsk), Beata Jaguś (Mysłowice), Aleksandra Stachowiak (Śrem), Bogusław Koteluk (Głogówek), Jan Harasimowicz (Strzelno), Wojciech Kudłacz (Nowa Biała), Zofia Duszak (Olsztyn), Marzena Brzezińska (Kraków), Iwona Daszyk (Sanok), Justyna Urbańska (Łódź), Tomasz Pasternak (Baranów), Urszula Zając (Kraków), Barbara Salisz (Krościenko n/Dunajcem), Zbigniew Juszczak (Zamość), Anna Wałach (Gronów), Iwona Brożyna (Skórcz), Arleta Jaśtak (Ostrów Wielkopolski), Agata Feliksiak (Kostrzyn Wielkopolski), Alicja Figiel (Krzyszkowice), Teresa Jasińska (Złotoryja), Monika Sepioł (Jasło), Joanna Jaros (Złoczew), Anna Kuciapska (Kutno), Anna Bitner (Toruń), Jolanta Chruszcz (Sanok), Beata Ambroziak (Szczytno), Justyna Orłowska (Żyrardów), Katarzyna Matczak (Folwark), Robert Połcik (Ostroszowice), Irena Wróbel (Baranów), Anna Wałach (Nowogród Bobrzański), Aleksandra Serwata (Grodków), Agnieszka Kudłacz (Krościenko n/Dunajcem), Monika Czaplewska (Szczytno), Dorota Krawczyk-Gajowiec (Sosnowiec), Agnieszka Wleklińska (Szczecin), Teresa Szwajczak (Międzychód), Joanna Borowiecka-Surowiak (Humniska), Teresa Rymarowicz (Brzozów), Barbara Krzesińska (Radom), Dominika Drelicharz (Radom), Karolina Rogóż (Mielec), Agata Jurczyk (Zgorzelec), Ewa Kałucka (Mniszków), Bożena Tuszyńska (Potok Wielki), Małgorzata Kamińska (Lublin), Joanna Rudzik (Płochocin), Katarzyna Kierat (Złochowice), Krzysztof Świeciński (Suwałki), Alicja Majko (Warszawa), Emilia Małecka (Piła), Łucja Adamska (Iłża), Agnieszka Szumiło (Zamość), Jadwiga Wilk (Kraśnik), Krzysztof Och (Lublin), Marzena Stypułkowska (Białystok), Mariusz Pawlak (Sokołowsko), Ewelina Jutrowska (Toruń), Alicja Mazur (Dobczyce), Weronika Grabska (Kwilcz), Agnieszka Kurosad (Ostrowiec Świętokrzyski), Katarzyna Iwuć (Kolno), Marta Ścibisz-Klimasara (Sosnowiec), Ewelina Patela (Wolbrom), Halina Gajdzica (Goleszów), Magdalena Greger (Żywiec), Anna Szwedor (Imielin), Bernadeta Radoń (Katowice), Renata Błotko (Bielsko-Biała), Gabriela Jaryczewska (Jelenia Góra), Jolanta Diepenborn (Poznań), Maria Chlebowska (Toruń), Beata Aszurkiewicz (Białystok), Georg Lincer (Chorzów), Bożena Pfejfer (Warszawa), Weronika Szczudłowska (Gdańsk), Stefania Kurzydym (Rybnik), Anna Jędrzejewska (Warszawa), Linda Chaszczewicz (Świdnica), Barbara Janowska (Kołobrzeg), Małgorzata Telega (Koszalin), Dagmara Kuźma Warszawa), Krzysztof Świgoniak (Nasielsk), Ewa Budzowska (Warszawa), Emilia Onieszczuk (Siemiatycze), Tomasz Naumczyk (Lidzbark Warmiński), Agnieszka Kwiatkowska (Warszawa), Sylwia Misztal-Białoch (Lublin), Jadwiga Stawiarska (Kraśnik), Justyna Witczak-Gatlik (Myślenice), Małgorzata Nogalska (Warszawa) i Magdalena Komuda (Papowo Biskupie).

 

Regulamin konkursu Extraspasmina kierowanego do Farmaceutów

I. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Extraspasmina – kierowanego do Farmaceutów (dalej: „Konkurs”).
2.    Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: „Organizator”).
3.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów (dalej: „Uczestnicy”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
5.    Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
6.    Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.
II. Czas trwania Konkursu
1.    Konkurs rozpoczyna się 18.01.2012 r. i trwa do 28.02.2012r.
2.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 06.03.2012r.
III. Uczestnictwo w Konkursie
1.    W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
1)    zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2)    nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,
3)    posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.
2.    Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1)    przesłanie pod wskazany adres prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego,
2)    wypełnienie pola adresowego wraz z imieniem i nazwiskiem.
IV. Zasady Konkursu
1.    Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną dostarczone Uczestnikom przez Farmację Praktyczną.
2.    Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3.    Konkurs polega na uzupełnieniu własnymi tekstami kreskówki inspirowanej codziennym życiem, związanej z produktem Extraspasmina. Warunkiem jest użycie w teście słowa Extraspasmina. Zadanie umieszczone zostało na kuponie konkursowym doręczonym Uczestnikom przez Farmację Praktyczną.
4.    Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik wysyła na adres wskazany na kuponie. Koszty wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.
5.    Przy wyborze laureatów decyduje data doręczenia poprawnie wypełnionego kuponu konkursowego na adres Organizatora.
6.    Nagrody przyznane zostaną 100 Uczestnikom, które nadeślą najciekawsze propozycje tekstów do kreskówki związanej z produktem Extraspasmina.
7.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
8.    Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 10.02.2012r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu.
9.    Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
10.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowejwww.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 06.03.2012r.
11.    Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Laureata na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
V. Nagrody w Konkursie
1.    Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
2.    Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są skórzane wizytowniki, o wartości do 100 złotych brutto, związane z praktyką farmaceutyczną, oznaczone logo Extraspasmina.
3.    Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6.    Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
VI. Postanowienia końcowe
1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2.    Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
3.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
4.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
6.    Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszystkie konkursy >>